Hyvää joulua!

Syk­syn har­joi­tus­vuo­rot on tänään päät­ty­neet ja kään­ne­tään kat­seemme jou­luun sekä kevään har­joi­tus­vuo­roille. Keväällä vuo­rot pysy­vät pää­osin ennal­laan. Muu­ta­maa uutta vuo­roa vielä sel­vi­te­tään suu­ren kysyn­nän vuoksi, näistä ilmoi­te­taan myö­hem­min. Van­ho­jen vuo­ro­lais­ten toi­vo­taan ilmoit­tau­tu­van har­joi­tus­vuo­roille myclu­bin kautta vuo­den lop­puun men­nessä. Jos haluat aloit­taa sul­ka­pal­lo­har­ras­tusta keväällä tai olet kiin­nos­tu­nut uudesta vuo­rosta, ota yhteyttä har­joi­tus­vuo­ron val­men­ta­jaan. Vuo­ro­jen tie­dot ja val­men­ta­jat löy­ty­vät alla ole­vista linkeistä:

Rau­hal­lista jou­lua kai­kille ja näh­dään taas keväällä vuoroilla!