Tampereella BWF 1-​​tason valmentajakoulutus

Keväällä jär­jes­te­tään Tam­pe­reella kan­sain­vä­li­sen sul­ka­pal­lo­lii­ton eli BWF:n 1-​​tason val­men­ta­ja­kou­lu­tus. Val­men­nuk­sel­li­sesti kou­lu­tus kes­kit­tyy yksit­täi­sen har­joi­tuk­sen suun­nit­te­luun, toteu­tuk­seen ja arvioin­tiin. Pai­no­tus on laji­tek­nii­kassa. Pää­kou­lut­ta­jana toi­mii Pekka Ran­ta­nen ja apu­kou­lut­ta­jana Teemu Ekola. Kou­lu­tuk­sen lähi­jak­sot ovat 16.-17.2., 30.-31.3. ja 4.-5.5., tar­kem­mat lähi­jak­so­jen pai­kat ilmoi­te­taan myö­hem­min. Kou­lu­tuk­sen hinta alus­ta­vasti 370€/osallistuja, mutta lähi­jak­so­jen paik­ko­jen var­mis­tuessa hinta voi vielä laskea.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen kou­lu­tuk­seen Suo­mis­por­tin kautta.

Ter­ve­tu­loa kaikki sul­ka­pal­lon val­men­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neet mukaan!