Tampereen Tähtikisoissa menestystä Sulkasetille

Viime kuu­kausien aikana on saatu naut­tia Tam­pe­reella kan­sal­li­sista Täh­ti­ki­soista mar­ras­kuussa Sul­ka­se­tin ja tam­mi­kuun alussa Man­sen Sulan jär­jes­tä­mänä. Kisat ovat tuo­neet myös Suo­men huip­pu­pe­laa­jia alu­eelle ja kisoissa näh­tiin­kin monia huip­pu­pe­lejä. Valion mies­ten kak­sin­pe­lin voit­toon sel­viy­tyi kum­mas­sa­kin kisassa vuo­den 2017 mies­ten kak­sin­pe­lin Suo­men mes­tari Kas­per Lehi­koi­nen. Sul­ka­se­tilla oli molem­missa kisoissa run­saasti pelaa­jia mukana ja menes­tys­tä­kin saatiin.

img_5864

Sul­ka­se­tin omissa Täh­ti­ki­soissa 24.-25.11.2018 menes­tyk­sestä vas­tasi sekä seu­ran junio­ri­kaarti että koke­nut osasto. Junio­ri­pe­laa­jista luok­ka­voit­toi­hin ylsi­vät Ria Tuo­mi­nen WSC-​​luokassa ja Tuuli Säy­nä­vä­järvi Rian kanssa WDB-​​luokassa. Toi­sen sijan saa­vut­ti­vat Aapo ja Tuo­mas Saa­ri­nen MDC-​​luokassa, Ria ja Aapo XDC-​​luokassa sekä Rosa Tuo­mi­nen GSU13-​​luokassa. Koke­musta kisoissa edus­ti­vat menes­tyk­sek­käästi Tarmo Mar­ti­kai­nen voi­tolla MD35-​​luokassa Man­sen Sulan Ari Palo­hei­mon kanssa sekä Tommi Heik­kilä voi­tolla MDB-​​luokassa HämSu:n Lassi Rait­ti­sen kanssa. Teemu Ekola saa­vutti toi­sen sijan MDA-​​luokassa Dri­ven Jussi Met­so­mäen kanssa. Lisäksi seu­ra­lai­set saa­vut­ti­vat useita semi­fi­naa­li­paik­koja. Kaikki tulok­set löy­ty­vät täältä ja kuvia kisoista löy­tyy täältä. Kisoissa pal­kit­tiin myös seu­ran joh­to­kun­nasta elä­köi­ty­nyt Jorma Syys­joki Sul­ka­se­tin kun­nia­jä­se­nyy­dellä pit­kä­kes­toi­sesta Sul­ka­se­tin hyväksi teh­dystä työstä joh­to­kun­nassa ja seu­ran puheenjohtajana.

img_5879img_6084

Man­sen Sulan Apacs-​​tähtikisoissa 5.-6.1.2019 jat­ket­tiin siitä, mihin edel­li­sessä koti­paik­ka­kun­nan kisassa jää­tiin. Luok­ka­voi­ton saa­vut­ti­vat MDV-​​luokassa Teemu Ekola pari­naan ParkS:n Jori Simola, XDV-​​luokassa Jussi Moi­sio pari­naan ToiVal:n Sonja Lius, MSA-​​luokassa Eetu Miet­ti­nen, XDA-​​luokassa Suvi Niemi ja A-​​P Saa­ri­nen, WSB-​​luokassa Heidi Säk­ki­nen, WDB-​​luokassa Tuuli Säy­nä­vä­järvi pari­naan TU:n Eerika Laakso, WDC-​​luokassa Heidi Säk­ki­nen ja Veera Hau­tala sekä MD40-​​luokassa Sami Jär­vi­nen pari­naan Ylö­jär­ven Sulk­kik­sen Antti Utu­nen. Eli yhteensä 8 mes­ta­ruutta, joista 2 valio­luo­kan voit­toa! Toi­sen sijan Sul­ka­se­tista saa­vut­ti­vat WDA-​​luokassa Suvi Niemi pari­naan ToiVal:n Lotta Suni, WDB-​​luokassa Heidi ja Veera sekä WDC-​​luokassa Suvi Leh­ti­nen ja Leena Pura­nen. Lisäksi Sul­ka­se­tin pelaa­jat saa­vut­ti­vat useita välieräpaikkoja.

mdvwdb

Yksi Man­sen Sulan kiso­jen hie­noim­mista mat­seista näh­tiin MSA-​​luokan välie­rässä, jossa Sul­ka­se­tin Eetu Miet­ti­nen ja Tarmo Mar­ti­kai­nen pela­si­vat vas­tak­kain. Ensim­mäi­sen erän Eetu pelasi tark­kaa peliä ja sai vie­tyä erän, toi­sessa erässä Tare näytti tak­tista osaa­mis­taan ja käänsi erän itsel­leen. Kol­man­nessa erässä pelat­tiin monta pit­kää pal­loa, joissa kes­tä­vyyttä ja tak­tista osaa­mista mitat­tiin todella. Lopulta vii­meis­ten raas­ta­van pit­kien pal­lo­jen jäl­keen Eetu sel­vitti tiensä finaa­liin ja luo­kan voit­toon. Kaikki Man­sen Sulan kiso­jen tulok­set löy­ty­vät täältä.

msawdc

Onnit­te­lut kai­kille menes­tyk­sestä! Tästä on hyvä aloit­taa vuosi 2019!

Kuvista kii­tos Olli Medu­rille, Erkko Säy­nä­vä­jär­velle ja Annika Itälälle