SULKASET VUODEN 2018 MINISULKISSEURA

SM-​​kisojen yhtey­dessä jaet­tiin 2.2.2019 Suo­men Sul­ka­pal­lo­lii­ton myön­tä­mät Vuo­den valinnat.

Sul­ka­set pal­kit­tiin vuo­den 2018 Mini­sul­kis­seu­rana. Tun­nus­tus myön­net­tiin Sul­ka­se­tin mini­sul­kis­työlle, joka saa­tiin käyn­tiin viime syk­synä kah­della eri­lai­sella ryh­mällä. Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kuk­sessa toi­mii sun­nun­tai­sin Eva Tuo­mi­sen ja Tarja Nie­men ohjaama Per­he­sul­kis 4–7 –vuo­tiaille lap­sille ja hei­dän van­hem­mil­leen.  Toi­nen ryhmä toi­mii Kauppi Sports Cen­te­rissä kes­ki­viik­koi­sin Vara­lan urhei­luo­pis­ton opis­ke­li­joi­den ohjaa­mana  Voitto-​​liikuntapäiväkodin 4–5 –vuo­tiaille lapsille.

Kii­tos kai­kille Minisulkis-​​toiminnan mah­dol­lis­ta­neille ja mukana oleville!