Sulkasetin kevätkokous ke 27.3.2019

Sul­ka­set ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous pide­tään kes­ki­viik­kona 27.3.2019 klo 18:00 osoit­teessa Kylä­ojan­katu 18,  33700  Tampere.

 

Kokouk­sessa käsi­tel­lään seu­raa­vat asiat:

 

  1. Kokouk­sen avaus
  2. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­taja, sih­teeri, kaksi pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväk­sy­tään kokouk­sen työjärjestys
  5. Esi­te­tään tilin­pää­tös, toi­min­ta­ker­to­mus ja toi­min­nan­tar­kas­ta­jien lausunto
  6. Pää­te­tään tilin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­sestä joh­to­kun­nalle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sussa mai­ni­tut asiat
  8. Kokouk­sen päättäminen