Liity seuraan ja lähde katsomaan SM-​​kisoja

Liity mukaan Sul­ka­se­tin hyvään seu­raan syk­syn aikana ja pää­set ensi keväänä kat­so­maan huip­pusul­ka­pal­loa ilmaiseksi!

Lisä­tie­toa seu­raan liit­ty­mi­sestä löy­tyy täältä.

Jos syk­syllä läh­det mukaan har­joi­tus­vuo­roille, seu­raan liit­ty­mi­nen tapah­tuu sitä kautta. Muu­ta­milla har­joi­tus­vuo­roilla löy­tyy vielä tilaa!

lippukamppis_sulkaset