Sulkasetin toiminnan keskeytys jatkuu — Suspension of activities continues

Suo­men val­tio­neu­vosto on toden­nut 16.3.2020 yhteis­toi­min­nassa tasa­val­lan pre­si­den­tin kanssa Suo­men ole­van poik­keus­o­loissa koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuoksi. Sul­ka­se­tin joh­to­kunta on päät­tä­nyt, että val­tio­neu­vos­ton teke­mien lin­jaus­ten ja koro­na­vi­ruk­sen vas­tais­ten toi­mien mukai­sesti seu­ran toi­minta pysyy kes­key­tet­tynä myös 29.3.2020 jäl­keen tois­tai­seksi. Tämä tar­koit­taa että seu­ran har­joi­tus­vuo­roilla ei ole toi­min­taa tois­tai­seksi. Sul­ka­pal­lo­liitto on myös kes­keyt­tä­nyt lii­ton alai­sen kil­pai­lu­toi­min­nan tois­tai­seksi koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuoksi.

Seu­raamme tilan­netta sekä viran­omais­ten ohjeita ja mää­räyk­siä aktii­vi­sesti. Käyn­nis­tämme toi­min­tamme uudel­leen, kun tie­dämme sen var­masti ole­van tur­val­lista. Tie­do­tamme asiasta heti tilan­teen muut­tuessa net­ti­si­vuilla, säh­kö­pos­titse, myclu­bin kautta sekä Face­boo­kissa ja mah­dol­li­sissa vuo­ro­jen WhatsApp-​​ryhmissä. Jäse­niä pyy­de­tään seu­raa­maan tiedotuskanavia.

Seura kan­nus­taa hank­ki­maan arjen lii­kun­nan tois­tai­seksi muilla kei­noin nou­dat­taen ylei­siä koro­na­vi­ruk­seen liit­ty­viä ohjeis­tuk­sia. Esi­merk­kejä koti­har­joit­te­luun löy­tyy muun muassa Terve Urhei­lija –sivus­tolta.

Lisä­tie­toja toi­min­nan kes­keyt­tä­mi­sestä antaa seu­ran puheen­joh­taja Pekka Saa­ri­nen (if.teni.9ppnull@neniraas.akkep).

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) seu­raa val­ta­kun­nal­lista ja kan­sain­vä­listä tilan­netta ja antaa ohjeita tar­tun­to­jen ehkäi­syssä osoit­teessa www​.thl​.fi.

———————————————————————————————————

The Govern­ment of Fin­land has decla­res 16.3.2020 in coo­pe­ra­tion with the Pre­si­dent of the Republic a state of emer­gency in Fin­land over coro­na­vi­rus outbreak. Due to the Government’s gui­de­li­nes against coro­na­vi­rus, the board of Sul­ka­set club has deci­ded to con­ti­nue the sus­pen­sion of all acti­vi­ties also after March 29, 2020 for the time being. The sus­pen­sion concerns all trai­ning groups. Addi­tio­nally Bad­min­ton Fin­land has deci­ded to sus­pend all tour­na­ments in Fin­land due to coro­na­vi­rus for the time being.

We will care­fully fol­low the situa­tion and recom­men­da­tions of aut­ho­ri­ties. We will res­tart our acti­vi­ties and trai­ning groups once we know for sure it is safe to do so. When the situa­tion chan­ges, we will inform that imme­dia­tely via web site, e-​​mail, myclub, Face­book and also via What­sApp groups if pos­sible. Mem­bers are asked to fol­low the news channels.

Club encou­ra­ges to move and exercise in other ways but keep in mind the recom­men­da­tions of aut­ho­ri­ties against the outbreak of coronavirus.

For more infor­ma­tion on the sus­pen­sion, please con­tact chair­man of the club, Pekka Saa­ri­nen (if.teni.9ppnull@neniraas.akkep).

The Natio­nal Ins­ti­tute for Health and Wel­fare (THL) moni­tors the natio­nal and inter­na­tio­nal situa­tion and pro­vi­des gui­dance on infec­tion pre­ven­tion at www​.thl​.fi.