Kevään harjoitusvuorot ja kevätkokous

Suo­men val­tio­neu­vosto on päät­tä­nyt jat­kaa koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuoksi poik­keus­o­loi­hin liit­ty­viä toi­mia aina­kin 13.5.2020 asti. Tämän vuoksi Sul­ka­se­tin kevään har­joi­tus­vuo­roja ei vali­tet­ta­vasti päästä enää tänä keväänä jat­ka­maan. Vali­tet­tava tilanne, mutta ihmis­ten ter­veys on toki tällä het­kellä pää­asia. Koska har­joi­tus­vuo­roja ei kevään lopussa pys­tytty koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuoksi jär­jes­tä­mään, Sul­ka­se­tin joh­to­kunta on päät­tä­nyt, että kevään har­joi­tus­vuo­roilla olleet pelaa­jat saa­vat hyvi­tystä 50% vas­taa­vien vuo­ro­jen ensi syk­syn har­joi­tus­vuo­ro­mak­suista. Kesän har­joi­tus­vuo­ro­jen suh­teen seu­ra­taan koro­na­vi­rus­ti­lan­netta ja Suo­men hal­li­tuk­sen pää­tök­siä. Jäse­nis­tölle ilmoi­te­taan heti, kun tie­de­tään kesän tilan­teesta tar­kem­min. Jos tulee kysyt­tä­vää har­joi­tus­vuo­roista tai hyvi­tyk­sistä, ota yhteyttä säh­kö­pos­tilla if.tesaklusnull@atnukothoj tai if.tesaklusnull@bulcym.

Sul­ka­se­tin sään­tö­mää­räistä kevät­ko­kousta ei ole pys­tytty poik­keus­o­lo­jen vuoksi pitä­mään nor­maa­listi. Tämän vuoksi seu­ran jäse­nis­töltä pyy­de­tään lupaa pitää kokous etäyh­teyk­sien avulla. Jos joku seu­ran jäse­nistä vas­tus­taa kokouk­sen pitä­mistä etäyh­teyk­sien avulla, pyy­de­tään tämä ilmai­se­maan seu­ran joh­to­kun­nalle 8.5.2020 men­nessä säh­kö­pos­tilla osoit­tee­seen if.tesaklusnull@atnukothoj. Jos jäse­nistö ei vas­tusta etä­ko­kousta, pyri­tään kevät­ko­kous pitä­mään tou­ko­kuun lop­puun men­nessä etäyh­teyk­sien avulla. Muussa tapauk­sessa kokousta siir­re­tään eteen­päin, kun­nes koro­na­vi­rus­ti­lanne ja Suo­men val­tio­neu­vos­ton ohjeet sen sallivat.

Poik­keus­ti­lan­teesta huo­li­matta kai­kille aurin­koista kevään jat­koa ja kesää! Pitä­kää itses­tänne ja muista huolta!

PS. nyt on hyvä hetki hank­kia sul­ka­pal­lo­va­rus­teet kun­toon kesää tai ensi syk­syä var­ten. Alla seu­ran yhteis­työ­kump­pa­nei­den Vic­tor Fin­lan­din ja Martekmanin/Badstore.fi:n mainokset:

Vic­tor Fin­land Oy: Poik­keuk­sel­li­sen pal­jon erin­omai­sia tar­jouk­sia verk­ko­kau­pas­samme www​.vic​tor​.fi/​s​hop

Badstore.fi:n FZ Forza tar­jouk­set: https://​mailchi​.mp/d636acb8f132/​fz-​​forza–tarjoukset-​​kevt-​​ale-​​35-​​laukut–sukat-ja-gripit?e=60887b8654