Sulkasetin kevätkokous 27.5.2020

Sul­ka­set ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous pide­tään kes­ki­viik­kona 27.5.2020 klo 18:00 osoit­teessa Kylä­ojan­katu 18, 33700 Tampere.

Kokouk­seen osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää ennak­koil­moit­tau­tu­mi­sen 25.5.2020 men­nessä säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen if.teni.9ppnull@neniraas.akkep. Ilmoit­tau­tu­neille lähe­te­tään Skype-​​linkki kokoukseen.

 

Kokouk­sessa käsi­tel­lään seu­raa­vat asiat:

1. Kokouk­sen avaus
2. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­taja, sih­teeri, kaksi pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja kaksi ään­ten­las­ki­jaa
3. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja pää­tös­val­tai­suus
4. Hyväk­sy­tään kokouk­sen työ­jär­jes­tys
5. Esi­te­tään tilin­pää­tös, toi­min­ta­ker­to­mus ja toi­min­nan­tar­kas­ta­jien lausunto
6. Pää­te­tään tilin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­sestä joh­to­kun­nalle ja muille vas­tuu­vel­vol­li­sille
7. Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sussa mai­ni­tut asiat
8. Kokouk­sen päättäminen