Sul­ka­pal­lon supis­te­tut säännöt

PISTELASKU

 • Pal­lon voit­ta­nut saa aina pis­teen siitä riip­pu­matta, oliko hän syöt­täjä vai syö­tön vastaanottaja
 • Erä pela­taan 21 pis­tee­seen kai­kissa luo­kissa ja voit­toon tar­vi­taan kaksi voi­tet­tua erää
 • Mikäli tilan­teeksi tulee 20–20, voit­taa erän se, joka voit­taa jat­kossa kaksi peräk­käistä pal­loa (kah­den pis­teen ero vaaditaan)
 • Mikäli tilan­teeksi tulee 29–29, voit­taa erän se, joka voit­taa seu­raa­van pal­lon eli saa 30. pisteen
 • Erän voit­ta­nut aloit­taa seu­raa­van erän syötöt
 • Pelaaja syöt­tää oikeasta ruu­dusta, kun hänellä on paril­li­nen pis­te­määrä ja vasem­masta ruu­dusta, kun pis­te­määrä on pariton
 • Pelaaja syöt­tää omasta paril­li­sesta syöt­tö­ruu­dusta vas­tus­ta­jan paril­li­seen syöt­tö­ruu­tuun ja parit­to­masta vas­tus­ta­jan parit­to­maan syöttöruutuun
 • Kun ensim­mäi­nen pelaaja saa­vut­taa erässä 11 pis­tettä, pide­tään 60 sekun­nin tauko
 • Erien välillä pide­tään kah­den minuu­tin tauot

MUITA SÄÄNTÖJA JA OHJEITA

 • Pelaa­jat arpo­vat aloit­ta­jan esi­mer­kiksi lyö­mällä pal­lon ylös­päin. Pal­lon pudot­tua lat­tialle pal­lon nupin osoit­ta­man kent­tä­puo­len pelaaja saa valita ensim­mäi­sen syöt­tä­jän tai valit­seeko kent­tä­puo­len. Jos hän valit­see kent­tä­puo­len, päät­tää vas­ta­puoli, kumpi aloit­taa syöttämisen
 • Puol­ten vaih­dot: joka erän jäl­keen vaih­de­taan puolta ja kol­man­nessa erässä, kun ensim­mäi­nen pelaa­jista on saa­nut 11 pistettä
 • Pallo saa osua verk­koon (myös syö­tössä), mutta maila ei
 • Pallo on sisällä, jos se osuu rajo­jen sisä­puo­lelle tai rajalle
 • Pal­lon tuo­mit­see oikeu­den­mu­kai­sesti se, kenen puo­lelle pallo jää. Kiis­ta­na­lai­sissa tilan­teissa aina pela­taan LET-​​pallo
 • LET” (=pallo pela­taan uudes­taan) huu­de­taan sil­loin, kun jokin peliä häi­rit­sevä tekijä estää nor­maa­lin pelaa­mi­sen – tyy­pil­li­sesti sil­loin, kun naa­pu­ri­ken­tältä len­tää pallo omalle ken­tälle ja jos syn­tyy esim. epä­sel­vyyttä oliko pallo rajalla vai ulkona
 • Peli­vä­li­nei­den pais­ko­mi­nen, pal­lon tahal­li­nen rik­ko­mi­nen, pal­lon len­to­no­peu­den muut­ta­mi­nen vas­tus­ta­jan tie­tä­mättä ja kiro­sa­no­jen käyttö on ran­gais­ta­vaa ja joh­taa pisteenmenetykseen

NELINPELI

 • Vain yksi syöttövuoro/​pelipari
 • Syöt­tö­ruu­tu­toi­min­nan muu­tok­set aiem­piin sään­töi­hin ver­rat­tuina:
  – Syöt­tö­ruu­dun mää­rää kak­sin­pe­lin tapaan aina se, onko parilla paril­li­nen vai pari­ton määrä pis­teitä
  – Pelaa­jat vaih­ta­vat syöt­tö­ruu­tua vain, jos saa­vat omasta syö­töstä pis­teen. Muul­loin pelaa­jat syöt­tä­vät tai otta­vat syöt­töä vas­taan niissä syöt­tö­ruu­duissa, joissa he oli­vat edel­listä syöt­töä antaes­saan tai vastaanottaessaan.

SYÖTTÖ

 • Pal­loon on osut­tava vyö­tä­rön ala­puo­lella, osu­mis­het­kellä syöt­tä­jän mai­lan varsi osoit­taa sel­keästi alaspäin
 • Sekä syöt­tä­jän että vas­taa­not­ta­jan jal­ko­jen on pysyt­tävä pai­koil­laan ken­tän pin­nassa syöttöhetkellä
 • Mai­lan liik­keen täy­tyy olla yhtä­jak­soi­sesti etenevä
 • Kum­pi­kaan osa­puoli ei saa hämätä toista syö­tön aikana

VINKKEJÄ

 • Mai­laote on rento – kuvain­nol­li­sesti kät­tely– tai vasa­raote, ei paistinpannuote
 • Pidä katse pal­lossa lyön­ti­het­keen asti ja osut puhtaammin
 • Pyri lyö­mään pal­loa mah­dol­li­sim­man ylhäältä var­sin­kin verkolla
 • Syöttö on pelin tär­keim­piä lyön­tejä ja ainoa lyönti, jonka voit lyödä omaan tah­tiin kai­kessa rau­hassa — kes­kity siis, syöt­tö­virhe on ilmai­nen piste vastustajalle!
 • Syötä noin 20–70 cm päästä etusyöttörajasta
 • Kak­sin­pe­lissä pitkä syöttö taka­ra­jan tun­tu­maan on useim­mi­ten paras vaihtoehto
 • Muista pyr­kiä kak­sin­pe­lissä kent­tä­puo­lis­kosi peli­kes­kuk­seen jokai­sen lyön­nin jälkeen
 • Nelin­pe­lissä puo­lus­te­taan rin­nak­kain ja hyö­kä­tään peräkkäin
 • Arvioi vas­tus­ta­jan vah­vuu­det ja heik­kou­det ja mieti tak­tiik­kaasi sen mukaisesti

PELIKENTTÄ

Lähde: Suo­men Sulkapalloliitto