Varus­teet

Sul­ka­pal­lon pelaa­jan tär­keim­mät varus­teet ovat maila ja hyvät sisä­pe­li­ken­gät (vaa­lea­poh­jai­set). Liian pak­su­poh­jai­set ja pai­na­vat ken­gät eivät sovi sul­ka­pal­lon pelaamiseen.

Sopiva maila aloit­te­li­jalle mak­saa n. 40–60€ ja niitä löy­tyy urhei­lu­kau­poista sekä suu­rim­mista mar­ke­teista. Mai­laa ostaessa tulisi huo­mioida, ettei se ole liian jäykkä tai pai­nava. Par­hai­ten itsel­leen sopi­van mai­lan löy­tää vain kokei­lemlla. Ennen oman mai­lan osta­mista kan­nat­taa kokeilla sul­ka­pal­lo­hal­lien vuokra/​lainamailoja.

Sopiva vaa­te­tus koos­tuu yleensä esim. t-​​paidasta ja short­seista, joi­den päällä on veryt­te­ly­asu alku­läm­mit­te­lyä varten.

Pal­lot

Sul­ka­pal­loa voi­daan pelata muo­vi­silla tai sul­kai­silla  pal­loilla eli “aidoilla sulilla”. Aloit­te­le­ville pelaa­jille muo­vi­pal­lot ovat sopi­via, koska nii­den kes­tä­vyys on parempi ja ne tule­vat näin ollen edullisemmaksi.

Kil­pa­pe­laa­jat käyt­tä­vät ainoas­taan aitoja sul­ka­pal­loja nii­den yli­voi­mais­ten lento-​​ominaisuuksien vuoksi.