Sul­ka­pallo harrastuksena

Sul­ka­pallo on hauska ja moni­puo­li­nen mai­la­peli, joka sopii kai­ke­ni­käi­sille ja –kun­toi­sille har­ras­ta­jille. Laji on helppo aloit­taa, sillä alussa tar­vit­set vain mai­lan, ken­gät, pal­loja ja peli­ka­ve­rin :D.

Sul­ka­pallo tar­joaa mah­dol­li­suu­den fyy­si­seen har­joit­te­luun ja sosi­aa­li­seen kans­sa­käy­mi­seen. Huip­pu­ta­solla sul­ka­pallo on vaa­tiva ja nopea­tem­poi­nen peli, joka vaa­tii moni­puo­li­sia tai­toja ja rau­tai­sen kunnon.

Seu­raan liittyminen

Jos olet kiin­nos­tu­nut seu­raan liit­ty­mi­sestä, lähetä roh­keasti vapaa­muo­toi­nen hake­mus joh­to­kun­nalle “Ota yhteyttä” –sivulta.

Kerro vies­tissä nimesi, syn­ty­mä­ai­kasi, osoit­teesi, puhe­lin­nu­me­rosi ja se, mil­lai­sesta toi­min­nasta olet kiin­nos­tu­nut: uusista peli­ka­ve­reista, val­men­nuk­sesta, mah­dol­li­suu­desta osal­lis­tua kisoi­hin jne.

Vuo­tui­seen jäse­ne­mak­suun sisäl­ty­vät edut löy­ty­vät täältä.