Joh­to­kun­nan toiminta

Seu­ran asioita hoi­taa ja sitä edus­taa syys­ko­kouk­sessa valit­tava joh­to­kunta, johon kuu­luu puheen­joh­taja ja vähin­tään viisi ja enin­tään kak­si­toista muuta jäsentä.

Joh­to­kun­nan toi­mi­kausi on yksi kalenterivuosi.

Joh­to­kunta valit­see kes­kuu­des­taan vara­pu­heen­joh­ta­jan sekä ottaa kes­kuu­des­taan tai ulko­puo­lel­taan sih­tee­rin, rahas­ton­hoi­ta­jan ja muut tar­vit­ta­vat toimihenkilöt.

Joh­to­kunta kokoon­tuu puheen­joh­ta­jan tai hänen esty­neenä olles­saan vara­pu­heen­joh­ta­jan kut­susta, kun he kat­so­vat sii­hen ole­van aihetta tai kun vähin­tään puo­let joh­to­kun­nan jäse­nistä sitä vaatii.

Joh­to­kunta on pää­tös­val­tai­nen, kun yli puo­let sen jäse­nistä, puheen­joh­taja tai vara­pu­heen­joh­taja mukaan luet­tuna on läsnä. Äänes­tyk­set rat­kais­taan yksin­ker­tai­sella ään­ten enem­mis­töllä. Ään­ten men­nessä tasan rat­kai­see puheen­joh­ta­jan ääni, vaa­leissa kui­ten­kin arpa.

Joh­to­kun­nan pää­tök­set astu­vat voi­maan heti, ellei pää­tök­siä teh­täessä ole toi­sin pää­tetty eivätkä sään­nöt tai yhdis­tys­laki toi­sin määrää.