Sul­ka­se­tin junioritoiminta

Sul­ka­se­tin junio­ri­toi­min­nan tavoit­teena on tar­jota lap­sille ja nuo­rille lii­kun­nal­li­sia koke­muk­sia, sosi­aa­li­sia tai­toja ja yhteis­toi­min­taa. Sul­ka­pal­lon pelaa­mi­nen kehit­tää fyy­si­siä omi­nai­suuk­sia kuten kehon hal­lin­taa, nopeutta ja kes­tä­vyyttä. Leik­ki­mie­li­nen kil­pailu ja sään­tö­jen opet­telu ovat tär­keä osa sulkapalloharrastusta.

Lap­sen tai nuo­ren itsensä aset­ta­mat tavoit­teet ovat perusta hyvälle har­joit­te­lulle. Tai­to­jen kehit­ty­mi­nen vaa­tii pal­jon tois­toja ja omien tavoit­tei­den tulisi olla rea­lis­ti­sia har­joit­te­lu­mää­riin näh­den. Moni­puo­li­nen lii­kunta useita ker­toja vii­kossa aut­taa uusien tai­to­jen oppi­mi­sessa ja lii­kun­nal­li­sen elä­män­ta­van omaksumisessa.

Har­ras­tuk­sen aloittaminen

Har­joit­telu tapah­tuu ikä­ryh­mit­täin. Har­joit­te­lun aloit­ta­mista tulee tie­dus­tella ryh­mien vas­tuu­val­men­ta­jilta. Alle 12-​​vuotiaat har­joit­te­le­vat Koi­vis­ton­ky­län kou­lulla per­jan­tai­sin ja 12–18-vuotiaat Pohjois-​​Hervannan kou­lulla maa­nan­tai­sin. Lisäksi kil­pai­le­ville junio­reille on har­joi­tus­vuo­roja Sys­syn Sul­kik­sessa ja Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kuk­sessa.