Har­joi­tus­vuo­rot

Tie­dus­te­lut voi tehdä Ota yhteytta’ lomak­keen kautta tai soit­ta­malla sen vuo­ron val­men­ta­jalle, mistä haluat lisä­tie­toja. Val­men­ta­jat valit­se­vat perus­ryh­mistä jatko– ja kil­pa­ryh­mien pelaa­jat. Kau­det ovat kevät ja syksy. Har­joi­tus­vuo­roille osal­lis­tu­vien tulee liit­tyä seu­ran jäse­neksi ja mak­saa jäsen­maksu 50€/vuosi tai per­he­jä­sen­maksu 90€/vuosi. Poik­keuk­sena Per­he­sul­kik­seen osal­lis­tu­vat sekä joil­la­kin vuo­roilla mui­den sul­ka­pal­lo­seu­ro­jen vie­rai­le­vat pelaa­jat, jos vuoro ei ole täyt­ty­nyt Sul­ka­se­tin jäse­nistä. Har­joi­tus­vuo­rot löy­ty­vät myös seu­ran myClub-​​palvelusta.

Per­he­sul­kis Tennari

 • 4–7-vuotiaat junio­rit ja hei­dän van­hem­pansa (äiti ja/​tai isä mukaan)
 • Hinta 90€/kausi/juniori (van­hem­mat ilmaiseksi)
 • Hinta sisäl­tää vuo­rolle mai­lat (tai halu­tes­saan oman mai­lan voi ostaa seu­ran kautta)
 • Tiis­tai­sin klo 17.00−18.00 (alkaen 7.1.)
 • Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kus, Toi­me­lan­katu 8, 33560 Tampere
 • Val­men­ta­jat: Eva Tuo­mi­nen, 044 521 28 47 ja Tarja Niemi

Perus­ryhmä Koivistonkylä

 • 8–12-vuotiaat junio­rit
 • Hinta 130€/kausi
 • Per­jan­tai­sin klo 17.00−18.30 (alkaen 10.1.)
 • Koi­vis­ton koulu, Leh­vän­katu 9, 33820 Tampere
 • Val­men­ta­jat: Pekka Saa­ri­nen, 040 553 68 44 ja apuvalmentaja

Perus­ryhmä Rahola

 • 8–16-vuotiaat junio­rit. Ryhmä jae­taan tason ja iän mukaan kah­teen valmennusryhmään.
 • Hinta 160€/kausi
 • Tiis­tai­sin klo 17.30−19.00 (alkaen 7.1.)
 • Raho­lan Sul­kis, Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tampere
 • Val­men­ta­jat: Marko Mar­sela, 040 521 15 75 ja Chris­tian Hännikäinen

Perus­ryhmä Hervanta

 • 12–18-vuotiaat junio­rit
 • Hinta 130€/kausi
 • Maa­nan­tai­sin klo 17.00−18.30 (alkaen 13.1.)
 • Pohjois-​​Hervannan koulu, Opis­ke­li­jan­katu 29, 33720 Tampere
 • Val­men­ta­jat: Päivi Meh­to­nen, 045 128 26 91 ja apu­val­men­taja

Perus­ryhmä Tennari

 • Ikä­suo­si­tus 12–16 vuotta, mutta myös nuo­rem­mat ja van­hem­mat junio­rit tervetulleita
 • Hinta 130€/kausi
 • Tiis­tai­sin klo 18.00−19.00 (alkaen 7.1.)
 • Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kus, Toi­me­lan­katu 8, 33560 Tampere
 • Val­men­taja: Heidi Säk­ki­nen, 040 829 34 86

Jat­ko­ryhmä Kauppi

 • Kehit­ty­neet junio­ri­pe­laa­jat ja aikuisharrastajat
 • Hinta 160€/kausi
 • Tiis­tai­sin klo 19.00−20.30 (alkaen 7.1.)
 • Kauppi Sports Cen­ter, Kun­to­katu 17, 33520 Tampere
 • Val­men­taja: Ville Tuo­mi­nen, 040 848 47 30

Jat­ko­ryhmä Tennari

 • Kehit­ty­neet junio­ri­pe­laa­jat ja aikuisharrastajat
 • Hinta 160€/kausi
 • Per­jan­tai­sin klo 17.00−18.30 (alkaen 10.1.)
 • Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kus, Toi­me­lan­katu 8, 33560 Tampere
 • Val­men­ta­jat: Suvi Niemi, 040 964 31 31 ja Aapo/​Tuomas Saarinen

Jat­ko­ryhmä Hervanta

 • Kehit­ty­neet junio­ri­pe­laa­jat. Samaan aikaan aikuis­har­ras­ta­jien perus­ryhmä, josta saa pelivastusta.
 • Hinta 160€/kausi
 • Kes­ki­viik­koi­sin klo 20.00−21.30 (alkaen 8.1.)
 • Pohjois-​​Hervannan koulu, Opis­ke­li­jan­katu 29, 33720 Tampere
 • Val­men­taja: Marko Mar­sela, 040 521 15 75

Kil­pa­ju­nio­rit Ten­nari aamu

 • Kil­pa­ju­nio­reille, joilla mah­dol­li­suus aamutreeniin
 • Hinta 130€/kausi
 • Tiis­tai­sin klo 8.00−9.00 alkaen 7.1. (tar­kem­min sovi­taan val­men­ta­jan kanssa)
 • Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kus, Toi­me­lan­katu 8, 33560 Tampere
 • Val­men­taja: Ville Tuo­mi­nen, 040 848 47 30

Kil­pa­ju­nio­rit Kauppi

 • Kehit­ty­neet junioripelaajat
 • Hinta 160€/kausi
 • Tors­tai­sin klo 17.00−18.30 (alkaen 9.1.)
 • Kauppi Sports Cen­ter, Kun­to­katu 17, 33520 Tampere
 • Val­men­ta­jat: Ville Tuo­mi­nen, 040 848 47 30 ja Ria Tuominen

Kil­pa­ju­nio­rit Rahola

 • Kehit­ty­neet junioripelaajat
 • Hinta 160€/kausi
 • Maa­nan­tai­sin klo 18.00−19.30 (alkaen 13.1.)
 • Raho­lan Sul­kis, Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tampere
 • Val­men­ta­jat: Teemu Ekola, 040 752 52 74 ja Ville Tuo­mi­nen, 040 848 47 30

Peli­vuoro Hervanta

 • Ilmai­nen peli­vuoro kai­kille seu­ra­lai­sille (jäsen­maksu tai per­he­jä­sen­maksu maksettu)
 • Kes­ki­viik­koi­sin klo 20.00−21.30 (alkaen 8.1.)
 • Pohjois-​​Hervannan koulu, Opis­ke­li­jan­katu 29, 33720 Tampere
 • 2 kent­tää käy­tössä pelivuorolaisille

Fysiik­kat­ree­nit kevät 2020

 • Fysiik­kat­ree­nit joka toi­nen maa­nan­tai klo 19.30−21.00 alkaen 13.1. (parit­to­milla viikoilla)
 • Vara­lan urhei­luo­pis­ton kamp­pai­lusali, Vara­lan­katu 36, 33240 Tampere
 • Val­men­taja vaih­tuu. Osassa Vara­lan urhei­luo­pis­ton fysiik­ka­val­men­ta­jat (joka kol­mas kerta) ja osassa seu­ran valmentajat.
 • Hinta 90€/kevät
 • Ilmoit­tau­tu­mi­nen myclu­bin kautta.