Har­joi­tus­vuo­rot

Tie­dus­te­lut voi tehdä Ota yhteytta’ lomak­keen kautta tai soit­ta­malla sen vuo­ron val­men­ta­jalle, mistä haluat lisä­tie­toja. Kau­det ovat kevät ja syksy. Har­joi­tus­vuo­roille osal­lis­tu­vien tulee liit­tyä myös seu­ran jäse­neksi ja mak­saa jäsen­maksu 50€/vuosi tai per­he­jä­sen­maksu 90€/vuosi. Poik­keuk­sena vain Per­he­sul­kik­seen osal­lis­tu­vat sekä mui­den sul­ka­pal­lo­seu­ro­jen vie­rai­le­vat pelaa­jat, joilla on täy­tetty joi­ta­kin vuo­roja. Har­joi­tus­vuo­rot löy­ty­vät myös seu­ran myClub-​​palvelusta.

Tiis­tai klo 19.00−20.30 Sys­syn Sul­kis Rahola (alkaen 8.1.)

Pelaa­jat har­joi­tus­vuo­rolle valit­see vuo­ron val­men­taja A-​​P Saa­ri­nen (puh. 040 753 6465) yhteis­työssä mui­den val­men­ta­jien kanssa. Vuo­ron hinta on 170 €/​kausi.

Tors­tai klo 18.00−20.00 Kauppi Sports Cen­ter (alkaen 10.1.)

Pelaa­jat har­joi­tus­vuo­rolle valit­see vuo­ron val­men­ta­jat Petri Moi­sio, Teemu Ekola ja Ville Tuo­mi­nen (puh. 040 8484 730). Vuo­ron hinta on 180 €/​kausi.