Har­joi­tus­vuo­rot

Tie­dus­te­lut voi tehdä Ota yhteytta’ lomak­keen kautta tai soit­ta­malla sen vuo­ron val­men­ta­jalle, mistä haluat lisä­tie­toja. Kau­det ovat kevät ja syksy. Val­men­ta­jat valit­se­vat kil­pa­ryh­mien pelaa­jat. Har­joi­tus­vuo­roille osal­lis­tu­vien tulee liit­tyä myös seu­ran jäse­neksi ja mak­saa jäsen­maksu 50€/vuosi tai per­he­jä­sen­maksu 90€/vuosi. Poik­keuk­sena Per­he­sul­kik­seen osal­lis­tu­vat sekä joil­la­kin vuo­roilla mui­den sul­ka­pal­lo­seu­ro­jen vie­rai­le­vat pelaa­jat, jos vuoro ei ole täyt­ty­nyt Sul­ka­se­tin jäse­nistä. Har­joi­tus­vuo­rot löy­ty­vät myös seu­ran myClub-​​palvelusta.

Kil­pa­ryhmä Syssy

  • Tiis­tai­sin klo 19.00−21.00 (alkaen 27.8.)
  • Sys­syn Sul­kis Rahola, Tee­ri­vuo­ren­katu 14, 33300 Tampere
  • Hinta 190€/kausi
  • Val­men­taja: A-​​P Saa­ri­nen, 040 753 64 65

Kil­pa­ryhmä Kauppi

  • Tors­tai­sin klo 18.00−20.00 (alkaen 29.8.)
  • Kauppi Sports Cen­ter, Kun­to­katu 17, 33520 Tampere
  • Hinta 190€/kausi
  • Val­men­taja: Teemu Ekola, 040 752 52 74