Sul­ka­se­tin his­to­riaa — kuvina

Täältä löy­dät kuvia kil­pai­luista, har­joi­tuk­sista ja muu­hun sul­ka­pal­loon liit­ty­vistä tapah­tu­mista. Media­sa­lin antoi­suus ja laa­juus riip­puu vain ja ainoas­taan Seu­ran kisoja kier­tä­vistä pelaa­jista, joten muis­ta­kaapa kaikki räp­siä kuvia oikein ahke­rasti. Myös van­hat kuvat ovat ter­ve­tul­leita eli kaikki kai­va­maan pölyt­ty­neitä muis­ti­kort­teja esille :-D

»Junio­rit
»Har­ras­ta­jat
»Kil­pa­ryhmä
»Seura