• A A A
 • Sulkapallon Akaan Silkkipainoturnaus Toijalassa 06.10.2012

  Perin­teistä kisai­lua Toi­ja­lassa. Hyvä kil­pailu junio­reille ja har­ras­ta­jille. Koska kyseessä on har­ras­taja kil­pailu, muis­ta­kaa ilmoit­tau­tua Sul­ka­se­tin ilmoit­tau­tu­mis­lo­mak­keella!

  Lue lisää...

  Harjoitusvuorot alkavat viikolla 35!

  Jun­nu­jen har­joi­tus­vuo­roi­hin vievä linkki kor­jattu 21.8.2012!!!

  Kaikki har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 35. Tar­kista har­joi­tus­vuo­rosi ajan­kohta ohei­sista linkeistä:

  Uusien pelaa­jien kan­nat­taa ottaa yhteyttä itselle sopi­van vuo­ron vas­tuu­val­men­ta­jaan lisäin­foa varten :)

  Kesä on ohi!

  Lue lisää...

  Kilpaileminen kaudella 2012

  Kau­den 2012 kil­pai­lu­ka­len­teri löy­tyy perin­tei­sesti Suo­men Sul­ka­pal­lo­lii­ton koti­si­vuilta, minkä innok­kaim­mat pelaa­jat lie­ne­vät jo huo­man­neet ja opis­kel­leet ulkoa.

  Kai­kille kisoi­hin aiko­ville muis­tu­tus Sul­ka­se­tin ilmoit­tau­tu­mis­po­li­tii­kasta. Ilmoit­tau­tu­mi­nen tapah­tuu ainoas­taan lii­ton Good­min­to­nin kautta ja mikäli kyseessä on kisa johon ilmoit­tau­du­taan säh­kö­pos­titse Sul­ka­se­tin jäse­net ilmoit­tau­tu­vat osoit­teessa ilmoit​tau​tu​mi​nen​.sul​ka​set​.fi. Yleensä kaik­kiin mui­hin kisoi­hin pys­tyy ilmoit­tau­tu­maan Good­min­to­nin kautta paitsi, jos kyseessä har­ras­ta­ja­kil­pailu esim. Toi­ja­lan Nordea-​​Turnaus.

  Kil­pai­luissa nou­da­te­taan tämän lisäksi Sul­ka­se­tin oma­vas­tuu käy­tän­töä. Jos seu­ran oma­vas­tuu käy­täntö ei ole tuttu, voit tutus­tua sii­hen täällä.

  Haus­kaa kil­pai­lu­kautta kai­kille Sulkasettiläisille!

  Arska lennossa

  Lue lisää...