• A A A
 • Harjoitusvuorot alkavat viikolla 35!

  Jun­nu­jen har­joi­tus­vuo­roi­hin vievä linkki kor­jattu 21.8.2012!!!

  Kaikki har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 35. Tar­kista har­joi­tus­vuo­rosi ajan­kohta ohei­sista linkeistä:

  Uusien pelaa­jien kan­nat­taa ottaa yhteyttä itselle sopi­van vuo­ron vas­tuu­val­men­ta­jaan lisäin­foa varten :)

  Kesä on ohi!

  Lue lisää...

  Ylöjärvellä alkaa uusi vuoro junioreille!

  Vaikka muut vuo­rot ovat­kin jo alka­neet, start­taa Ylö­jär­vellä vielä yksi uusi junio­ri­vuoro. Tämän vuo­ron on tar­koi­tus antaa uusille sul­ka­pal­lo­lu­pauk­sille hyvät perus­teet muka­valle kilpaharrastukselle.

  Lue lisää...

  Muutoksia Ylöjärven junioreiden harjoitteluun!

  Tiis­tai­sin har­joi­tel­laan tästä eteen­päin klo 18.00−19.30.  Tämä muu­tos kos­kee ainoas­taan tiis­taita, per­jan­taina har­joi­tel­laan nor­maa­listi klo 17.30−19.00.

  Lue lisää...

  Syksyn 2011 harjoitusvuorot alkavat!

  Syk­syn 2011  har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 34.  Uutta har­ras­tusta etsi­vät voi­vat tutus­tua Sul­ka­se­tin har­joi­tus­mah­dol­li­suuk­siin ohei­sista lin­keistä ja tar­vit­taessa ottaa yhteyttä kysei­sen vuo­ron vas­tuu­val­men­ta­jaan. Har­joi­tus­vuo­roille mah­tuu vain rajal­li­nen määrä pelaa­jia, joten kan­nat­taa toi­mia nopeasti!

  Lue lisää...

  Harjoitusvuorot päättyvät

  Kevään 2011 har­joi­tuk­set alka­vat lähes­ty­mään lop­pu­aan. Kou­lu­jen (Koi­vis­ton­kylä ja Pohjois-​​Hervanta) har­joi­tus­vuo­rot päät­ty­vät vii­kolla 19. Sys­syn Sul­kik­sessa ja Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa har­joi­tel­laan tou­ko­kuun lop­puun asti. Har­joi­tus­vuo­ro­jen jat­ku­mi­sesta tie­do­te­taan sul​ka​set​.fi sivus­tolla elo­kuun alussa.

  Lue lisää...

  Kesäleiri 2011

  Tule­vana kesänä ei vali­tet­ta­vasti jär­jes­tetä perin­teistä sul­ka­pal­lo­lei­riä Sys­syn Sul­kik­sessa. Syynä tähän on val­men­ta­ja­pula. Keho­tamme kui­ten­kin tutus­tu­maan mui­den seu­ro­jen tar­joa­miin leiri mah­dol­li­suuk­siin, jos kiin­nos­tusta löy­tyy. Muka­vaa alka­vaa kesää!

  Lue lisää...

  Perjantaina ei treenejä Koivistonkylän koululla

  Per­jan­taina 4.3.2011 EI OLE tree­nejä hiih­to­lo­man takia Koi­vis­ton­ky­län koululla!

  Lue lisää...