• A A A
 • Sulkasetin kevätjuhla 2011

  Monen vuo­den tauon jäl­keen päätti Sul­ka­se­tin joh­to­kunta jo tam­mi­kui­sessa kokouk­ses­saan yrit­tää jäl­leen ker­ran jär­jes­tää Sul­ka­se­tin perin­tei­sen kevät­juh­lan. Suu­ria toi­veita ei kui­ten­kaan elä­telty, sillä edel­li­set yri­tyk­set oli­vat kaa­tu­neet vähäi­seen osal­lis­tu­ja­mää­rään. Mutta kuin­kas tällä ker­taa kävikään?

  Lue lisää...

  Lähde mukaan seuraamaan junioreiden EM-​​kisoja 23.4.2011!

  Sul­ka­set jär­jes­tää mat­kan sul­ka­pal­lon junio­rei­den EM-​​kilpailuihin!

  La 23.4.2011 puo­li­vä­lie­rät + välie­rät Lähtö: Van­ha­kirkko (Tre) Klo 7.30 Paluu: Van­ha­kirkko noin Klo 21.00 Hinta: 10e/​hlö. Pää­sy­li­put mak­se­taan itse.

  Mat­kalle voi tulla mukaan kaikki sul­ka­pal­losta kiin­nos­tu­neet (ei tar­vitse olla Sul­ka­se­tin jäsen). Ilmoit­tau­tu­mi­set vii­meis­tään Pe 15.4.2011, Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kus p. 03–3486441

  Ter­ve­tu­loa jou­kolla mukaan!

  Lue lisää...

  Sulkasetin kevätkokous

  Sul­ka­set ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous pide­tään tiis­taina 29.3.2011 klo 18:30 Ylö­jär­ven liikuntakeskuksessa.

  Lue lisää...

  Sulkasetin kevättiedote 2011

  • asiaa seura-​​asuista, Senio­rie­lii­tistä, Euroo­pan junio­ri­mes­ta­ruus­ki­soista, junio­ri­seu­raot­te­lusta, kevät­kau­den päät­tä­jäi­sistä, junio­rei­den kesäleiristä
  • seu­ran ver­ryt­te­ly­asut ovat nyt saa­pu­neet ja jae­taan har­joit­te­lu­vuo­roilla niitä tilan­neille. Las­kut toi­mi­te­taan lähiaikoina.
  • Sul­ka­set jär­jes­tää 19.-20.2.2011 Senio­rie­lii­tin Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Kisoissa on myös junio­ri­luok­kia (13,15,17), joi­hin kaik­kien seu­ran junio­rien kan­nat­taa osal­lis­tua. Vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä on 3.2.2011. Osal­lis­tu­mi­seen tar­vi­taan pelaa­ja­li­senssi. Kaik­kien junio­rien toi­vo­taan osal­lis­tu­van kisoissa pisteidennäyttö-​​, pal­lo­jen keräys– ym. tehtäviin.
  • Toi­ja­lan Val­pas jär­jes­tää 26.3.2011 OPtur­nauk­sen, joka on alu­eel­li­nen kil­pailu eikä vaadi pelaa­ja­li­sens­siä. Tar­kem­pia tie­toja löy­tyy seu­ran kotisivuilta.
  • Sul­ka­pal­lo­lii­ton kil­pai­lu­ka­len­teri löy­tyy osoit­teesta www​.sul​ka​pallo​.fi
  • Van­taan Energia-​​areenalla pide­tään 19.-24.4.2011 Euroo­pan junio­ri­mes­ta­ruus­kil­pai­lut. Sul­ka­set jär­jes­tää kisa­mat­kan bus­si­kul­je­tuk­si­neen toden­nä­köi­sesti semi­fi­naa­li­päi­vänä. Asiasta tie­do­te­taan lisää myö­hem­min Sul­ka­se­tin kotisivuilla.
  • junio­ri­seu­raot­telu Sul­ka­set-Clear jär­jes­te­tään jäl­leen keväällä, tällä ker­taa Sul­ka­se­tin isän­nöi­mänä Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Alus­ta­vasti päi­vä­mää­räksi on sovittu la 7.5.2011.  Kaik­kien jun­nu­jen toi­vo­taan osal­lis­tu­van kisaan peli­ko­ke­muk­sen mää­rästä riip­pu­matta! J
  • lop­pu­ke­väällä on suun­nit­teilla kil­pai­lu­kau­den päät­tä­jäi­set, tarkka päi­vä­määrä ilmoi­te­taan myöhemmin.
  • Sul­ka­se­tin perin­tei­nen junio­rei­den kesä­leiri pyri­tään jär­jes­tä­mään kesä­kuussa vii­kolla 24.

  MUISTA SEURATA SULKASETIN KOTISIVUJA!

  Lue lisää...

  Kutsu Sulkasetin syyskokoukseen

  Syssy puhuu Sul­ka­se­tin sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pide­tään la 27.11.2010 hotelli Scan­dic Tam­pere Cityn (Hämeen­katu 1) Ratina-​​kabinetissa klo 15.00.  Kokouk­sessa tar­jo­taan kak­ku­kah­vit Sul­ka­se­tin 35-​​vuotisen tai­pa­leen kun­niaksi. Tervetuloa!

  Lue lisää...

  Uudet seura-​​asut kokeiltaviksi 12.11. alkaen

  Sul­ka­se­tin Nobis Barry mal­li­ver­ryt­te­ly­asut ovat kokeil­ta­vissa har­joi­tus­vuo­roilla alkaen pe 12.11. vii­kon ajan Koi­vis­ton­ky­län kou­lun vuo­rosta. Sen jäl­keen niitä voi sovit­taa vielä Sys­syn Nobis Car­tel Sul­kik­sessa vii­kon ver­ran. Katso tar­kem­pia tie­toja 1.10. –uuti­sesta tästä.

  Nyt on hyvä tilai­suus hank­kia hieno seura-​​asu edullisesti!

  Lue lisää...