• A A A
 • Junioreiden seuraottelu Clear-​​Sulkaset lokakuussa

  Sul­ka­pal­lo­seura Clear jär­jes­tää junio­rei­den seu­raot­te­lun Clear-​​Sulkaset  la 23.10.2010 Kaa­ri­nassa (Turun naa­pu­ri­kunta). Reis­suun läh­de­tään yhteis­kul­je­tuk­sella ja mat­kan­ve­tä­jiksi läh­tee junio­rei­den val­men­ta­jia Sul­ka­se­tista. Tar­koi­tuk­sena on saada mukaan kaikki junio­rit peli­ko­ke­muk­sen mää­rästä riip­pu­matta! Osal­lis­tu­mi­nen ei vaadi kil­pai­lu­li­sens­siä. Sul­ka­set tar­joaa kul­je­tuk­sen Tampereelta.

  Lue lisää...

  Hyväpallo eikun... GOOD MINTON!

  Sul­ka­pal­lo­liitto on uudis­ta­nut kau­den 2010–2011 ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tel­män, jonka ansiosta jokai­nen voi ilmoit­tau­tua itse kaik­kii lii­ton kisoi­hin suo­raan lii­ton sivuilta.

  Lue lisää...

  Tietoa harrastajille

  Har­ras­taja vas­taava alkaa yllä­pi­tä­mään tätä sivua tar­jo­ten har­ras­ta­jille tie­toa sopi­vista kisoista, mah­dol­li­sista kurs­seista jne.

  Lue lisää...