• A A A
 • Sulkasettilaiset voittoisia Porissa ja Turussa

  Sul­ka­se­tin pelaa­jat osal­lis­tui­vat 24.9.2011 PoPyn (Porin Pyrintö) kan­sal­li­siin ja 1.10.2011 TuPyn (Turun Pyr­kivä) kan­sal­li­siin mai­nioin tulok­sin. Porissa finaa­lin löy­si­vät tiensä kaksi seu­ramme edus­ta­jaa niin MK-B:ssä kuin MN-B:ssä. Viik­koa myö­hem­min Turussa Sul­ka­set­ti­läi­nen osoit­tau­tui jäl­leen finaali kel­poi­seksi MK-B:ssä ja MN-B:ssä.

  Lue lisää...

  Syksyn 2011 harjoitusvuorot alkavat!

  Syk­syn 2011  har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 34.  Uutta har­ras­tusta etsi­vät voi­vat tutus­tua Sul­ka­se­tin har­joi­tus­mah­dol­li­suuk­siin ohei­sista lin­keistä ja tar­vit­taessa ottaa yhteyttä kysei­sen vuo­ron vas­tuu­val­men­ta­jaan. Har­joi­tus­vuo­roille mah­tuu vain rajal­li­nen määrä pelaa­jia, joten kan­nat­taa toi­mia nopeasti!

  Lue lisää...

  Sulkasetin kevätjuhla 2011

  Monen vuo­den tauon jäl­keen päätti Sul­ka­se­tin joh­to­kunta jo tam­mi­kui­sessa kokouk­ses­saan yrit­tää jäl­leen ker­ran jär­jes­tää Sul­ka­se­tin perin­tei­sen kevät­juh­lan. Suu­ria toi­veita ei kui­ten­kaan elä­telty, sillä edel­li­set yri­tyk­set oli­vat kaa­tu­neet vähäi­seen osal­lis­tu­ja­mää­rään. Mutta kuin­kas tällä ker­taa kävikään?

  Lue lisää...

  Harjoitusvuorot päättyvät

  Kevään 2011 har­joi­tuk­set alka­vat lähes­ty­mään lop­pu­aan. Kou­lu­jen (Koi­vis­ton­kylä ja Pohjois-​​Hervanta) har­joi­tus­vuo­rot päät­ty­vät vii­kolla 19. Sys­syn Sul­kik­sessa ja Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa har­joi­tel­laan tou­ko­kuun lop­puun asti. Har­joi­tus­vuo­ro­jen jat­ku­mi­sesta tie­do­te­taan sul​ka​set​.fi sivus­tolla elo­kuun alussa.

  Lue lisää...

  Lähde mukaan seuraamaan junioreiden EM-​​kisoja 23.4.2011!

  Sul­ka­set jär­jes­tää mat­kan sul­ka­pal­lon junio­rei­den EM-​​kilpailuihin!

  La 23.4.2011 puo­li­vä­lie­rät + välie­rät Lähtö: Van­ha­kirkko (Tre) Klo 7.30 Paluu: Van­ha­kirkko noin Klo 21.00 Hinta: 10e/​hlö. Pää­sy­li­put mak­se­taan itse.

  Mat­kalle voi tulla mukaan kaikki sul­ka­pal­losta kiin­nos­tu­neet (ei tar­vitse olla Sul­ka­se­tin jäsen). Ilmoit­tau­tu­mi­set vii­meis­tään Pe 15.4.2011, Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kus p. 03–3486441

  Ter­ve­tu­loa jou­kolla mukaan!

  Lue lisää...

  Roni Ja Tare liekeissä Ylöjärvellä

  Sul­ka­se­tin Senio­rie­liitti pelat­tiin 19.-20.2.2011 Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Senio­ri­luo­kissa Sul­ka­se­tin Tarmo “Tare” Mar­ti­kai­nen voitti hyvä­ta­soi­sen MK35 –luo­kan ja saman seu­ran Sari “Poksu” Mik­ko­nen pari­naan Mika Siren MäSPS voit­ti­vat SN40– luo­kan. Ylei­sissä luo­kissa Roni Lyy­ti­nen osoitti mai­niota kevät­kun­toa sel­viy­ty­mallä kak­sois­mes­ta­riksi! Hän voitti MKA– ja MNA –luo­kat. Nelu­rissa hänen pari­naan pelasi Teemu Ekola.

  Lue lisää...

  Sulkasetin kevätkokous

  Sul­ka­set ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous pide­tään tiis­taina 29.3.2011 klo 18:30 Ylö­jär­ven liikuntakeskuksessa.

  Lue lisää...