• A A A
 • Sulkasetin kevättiedote 2011

  • asiaa seura-​​asuista, Senio­rie­lii­tistä, Euroo­pan junio­ri­mes­ta­ruus­ki­soista, junio­ri­seu­raot­te­lusta, kevät­kau­den päät­tä­jäi­sistä, junio­rei­den kesäleiristä
  • seu­ran ver­ryt­te­ly­asut ovat nyt saa­pu­neet ja jae­taan har­joit­te­lu­vuo­roilla niitä tilan­neille. Las­kut toi­mi­te­taan lähiaikoina.
  • Sul­ka­set jär­jes­tää 19.-20.2.2011 Senio­rie­lii­tin Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Kisoissa on myös junio­ri­luok­kia (13,15,17), joi­hin kaik­kien seu­ran junio­rien kan­nat­taa osal­lis­tua. Vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä on 3.2.2011. Osal­lis­tu­mi­seen tar­vi­taan pelaa­ja­li­senssi. Kaik­kien junio­rien toi­vo­taan osal­lis­tu­van kisoissa pisteidennäyttö-​​, pal­lo­jen keräys– ym. tehtäviin.
  • Toi­ja­lan Val­pas jär­jes­tää 26.3.2011 OPtur­nauk­sen, joka on alu­eel­li­nen kil­pailu eikä vaadi pelaa­ja­li­sens­siä. Tar­kem­pia tie­toja löy­tyy seu­ran kotisivuilta.
  • Sul­ka­pal­lo­lii­ton kil­pai­lu­ka­len­teri löy­tyy osoit­teesta www​.sul​ka​pallo​.fi
  • Van­taan Energia-​​areenalla pide­tään 19.-24.4.2011 Euroo­pan junio­ri­mes­ta­ruus­kil­pai­lut. Sul­ka­set jär­jes­tää kisa­mat­kan bus­si­kul­je­tuk­si­neen toden­nä­köi­sesti semi­fi­naa­li­päi­vänä. Asiasta tie­do­te­taan lisää myö­hem­min Sul­ka­se­tin kotisivuilla.
  • junio­ri­seu­raot­telu Sul­ka­set-Clear jär­jes­te­tään jäl­leen keväällä, tällä ker­taa Sul­ka­se­tin isän­nöi­mänä Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Alus­ta­vasti päi­vä­mää­räksi on sovittu la 7.5.2011.  Kaik­kien jun­nu­jen toi­vo­taan osal­lis­tu­van kisaan peli­ko­ke­muk­sen mää­rästä riip­pu­matta! J
  • lop­pu­ke­väällä on suun­nit­teilla kil­pai­lu­kau­den päät­tä­jäi­set, tarkka päi­vä­määrä ilmoi­te­taan myöhemmin.
  • Sul­ka­se­tin perin­tei­nen junio­rei­den kesä­leiri pyri­tään jär­jes­tä­mään kesä­kuussa vii­kolla 24.

  MUISTA SEURATA SULKASETIN KOTISIVUJA!

  Lue lisää...

  Harrastevastaava sul​ka​set​.fi sivustolle

  Sul­ka­se­tin inter­net sivus­tolle tar­vit­tai­siin kipeästi har­ras­te­vas­taa­vaa. Toi­men­ku­vaan kuu­luisi lähinnä uuti­soida kaik­kea har­ras­te­toi­min­taan kuu­lu­vaa, kuten tule­via kil­pai­luja har­ras­ta­jille ja rapor­toida tulok­sia näistä kisoista. Jos sinua kiin­nos­taa aut­taa sivus­ton, har­raste toi­min­nan ja seu­ran kehit­tä­mi­sessä, niin ole hyvä ja ota yhteyttä Petri Moi­sioon: pete(at)sulkaset.fi tai lomak­keella joh­to­kun­nan sivuilta.

  Lue lisää...

  Uudet seura-​​asut kokeiltaviksi 12.11. alkaen

  Sul­ka­se­tin Nobis Barry mal­li­ver­ryt­te­ly­asut ovat kokeil­ta­vissa har­joi­tus­vuo­roilla alkaen pe 12.11. vii­kon ajan Koi­vis­ton­ky­län kou­lun vuo­rosta. Sen jäl­keen niitä voi sovit­taa vielä Sys­syn Nobis Car­tel Sul­kik­sessa vii­kon ver­ran. Katso tar­kem­pia tie­toja 1.10. –uuti­sesta tästä.

  Nyt on hyvä tilai­suus hank­kia hieno seura-​​asu edullisesti!

  Lue lisää...

  Junioriseuraottelun ottelukaaviot

  Junio­ri­seu­raot­te­lun (23.10.2010 Kaa­ri­nassa) otte­lu­kaa­viot löy­ty­vät “lue lisää” –osiosta. Kai­kille ikä­ryh­mille on varattu 2 kent­tää pelejä var­ten. Pelejä on yhteensä 107 kpl  eli kai­kille tulee run­saasti pelejä. Van­hem­missa ikä­luo­kissa Clea­rilla on 2 jouk­kuetta. Otte­lut alka­vat klo 10  ja päät­ty­vät n. klo 17. Pelien välissä on ruo­ka­tauko klo 12–13 .

  Lue lisää...

  Sulkasetille uusi seura-​​asu

  Sul­ka­se­tille ollaan hank­ki­massa uusi yhte­näi­nen seura-​​asu; peli­vuo­roille on tulossa lähi­viik­koina kokeil­ta­viksi eri­ko­koi­sia (140 cm, 152 cm, 164 cm, S, M, L, XL ja XXL) Vic­to­rin ver­ryt­te­ly­asuja. Takki on val­ko­poh­jai­nen ja housut mus­tat. Halu­tes­saan voi valita takin ja housut eri­ko­koi­sina. Koe­kap­pa­leet kier­tä­vät vii­kon aikana kai­killa peli­vuo­roilla ja ovat sen jäl­keen vii­kon ver­ran kokeil­ta­vissa Sys­syn Sulkiksessa.

  Lue lisää...

  Ilmoittaudu seuraotteluun nyt!

  Ilmoit­tau­tu­mi­nen junio­rei­den seu­raot­te­luun Sul­ka­set vs. Clear alkaa nyt. Vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä on 30.9. Kysy vielä lisää omalta val­men­ta­jal­tasi. Tar­koi­tus on, että kaikki seu­ran junio­rit läh­te­vät mukaan omasta tasosta riippumatta.

  Lue lisää...

  Junioreiden seuraottelu Clear-​​Sulkaset lokakuussa

  Sul­ka­pal­lo­seura Clear jär­jes­tää junio­rei­den seu­raot­te­lun Clear-​​Sulkaset  la 23.10.2010 Kaa­ri­nassa (Turun naa­pu­ri­kunta). Reis­suun läh­de­tään yhteis­kul­je­tuk­sella ja mat­kan­ve­tä­jiksi läh­tee junio­rei­den val­men­ta­jia Sul­ka­se­tista. Tar­koi­tuk­sena on saada mukaan kaikki junio­rit peli­ko­ke­muk­sen mää­rästä riip­pu­matta! Osal­lis­tu­mi­nen ei vaadi kil­pai­lu­li­sens­siä. Sul­ka­set tar­joaa kul­je­tuk­sen Tampereelta.

  Lue lisää...