1. Nimi, kotipaikka ja kieli

Seuran nimi on Sulkaset ry ja sen kotipaikka on Tampere.

Seuran virallinen kieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seura on perustettu 24.3.1975 ja sen tarkoituksena on edistää sulkapalloilua sen kaikilla tasoilla ja osa-alueilla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää harjoituksia, leirejä, kilpailuja, kursseja, juhlia ja näytöksiä sekä tukee aatteellisesti jäsentensä osallistumista muiden alan järjestöjen vastaavaan toimintaan.

Toimintansa rahoittamiseksi seura voi hankkia varoja perimällä jäsenmaksuja, järjestää arpajaisia ja myyjäisiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia. Lisäksi seura voi periä harjoittelumaksuja niiltä jäseniltä jotka käyttävät seuran harjoitteluvuoroja.

3. Jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi anomuksesta päästä seuran johtokunnan hyväksymä henkilö, joka annettuaan jäsentietonsa sitoutuu suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun ja noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Uuden jäsenen nimi, osoite sekä mahdolliset muut jäsentiedot merkitään seuran jäsenrekisteriin.

Kunniajäseneksi johtokunta voi kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään johtokunnan kokouksessa ja se on tehtävä vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, tulee tehdä siitä kirjallinen ilmoitus johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä seuran kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä tai laiminlyö jäsenmaksujensa suorittamisen määräaikana tai menettelee lainvastaisesti tai muutoin huomattavasti vahingoittaa seuraa, voi seuran johtokunta erottaa seurasta. Jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä seuran kokoukselle 14 vuorokauden kuluessa saatuaan päätöksestä tiedon. Valituskirjelmä perusteluineen tulee esittää johtokunnalle. Valitus käsitellään seuraavassa kevät- tai syyskokouksessa tai seuran ylimääräisessä kokouksessa. Tätä ennen erottaminen ei astu voimaan.

5. Jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää seuran syyskokous.

6. Johtokunta

Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa syyskokouksessa valittava johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi ja enintään kaksitoista muuta jäsentä.

Johtokunnan toimikausi on yksi kalenterivuosi.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Johtokunnan päätökset astuvat voimaan heti, ellei päätöksiä tehtäessä ole toisin päätetty eivätkä säännöt tai yhdistyslaki toisin määrää.

7. Nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kuitenkin kaksi aina yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.

9. Seuran kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Seuran kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä johtokunnan määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin johtokunnan jäsenelle.

Seuran kokouksessa on jokaisella täysi-ikäisellä varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Seuran päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9.1 Kokousten koollekutsuminen

Johtokunta kutsuu seuran kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta paikkakunnan lehdessä tai jokaiselle jäsenelle lähetettävällä kirjallisella jäsentiedotteella.

9.2 Varsinaiset kokoukset

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, jäsenmaksun suuruudet ja johtokunnan jäsenten palkkiot seuraavalle toimintakaudelle.
 6. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan muut jäsenet.
 7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10. Muut määräykset

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

11. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta. Seuran purkautuessa käytetään seuran varat sulkapallopeliä edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

12. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

Muutetut säännöt hyväksytty vuosikokouksessa 14.3.2006

PRH:n päätös sääntömuutoksen merkitsemisestä yhdistysrekisteriin saatu 17.8.2007