Sulkaset ry:n säännöt

1. Nimi, kotipaikka ja kieli
Seuran nimi on Sulkaset ry ja sen kotipaikka on Tampere.
Seuran virallinen kieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
Seura on perustettu 24.3.1975 ja sen tarkoituksena on edistää sulkapalloilua sen kaikilla tasoilla ja osa-alueilla.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura järjestää harjoituksia, leirejä, kilpailuja, kursseja, juhlia ja näytöksiä sekä tukee aatteellisesti jäsentensä osallistumista muiden alan järjestöjen vastaavaan toimintaan.
Toimintansa rahoittamiseksi seura voi hankkia varoja perimällä jäsenmaksuja, järjestämällä arpajaisia ja myyjäisiä sekä ottamalla vastaan lahjoituksia ja avustuksia sekä kerätä mainostuottoja. Lisäksi seura voi periä maksuja niiltä henkilöiltä, jotka ilmoittautuvat ja hyväksytään seuran järjestämiin tapahtumiin tai käyttävät seuran tarjoamia palveluita.

3. Jäsenet
Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi anomuksesta päästä seuran johtokunnan hyväksymä henkilö, joka annettuaan jäsentietonsa sitoutuu suorittamaan vuotuisen jäsenmaksun ja noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä. Uuden jäsenen nimi ja muut tarvittavat yhteystiedot merkitään seuran jäsenrekisteriin.
Kunniajäseneksi johtokunta voi kutsua henkilön, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut seuran toimintaa. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tehdään johtokunnan kokouksessa ja se on tehtävä vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
Tietosuojaseloste on luettavissa seuran internet –sivuilla.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, tulee tehdä siitä kirjallinen ilmoitus seuralle. Ilmoitus tehdään seuran internet –sivuilta löytyvien ohjeiden mukaan.
Jäsenen, joka ei noudata seuran sääntöjä tai laiminlyö jäsenmaksujensa suorittamisen määräaikana tai menettelee lainvastaisesti tai muutoin huomattavasti vahingoittaa seuraa, voi seuran johtokunta erottaa seurasta. Jäsen voi valittaa erottamispäätöksestä seuran kokoukselle 14 vuorokauden kuluessa saatuaan päätöksestä tiedon. Valituskirjelmä perusteluineen tulee esittää johtokunnalle. Valitus käsitellään seuraavassa kevät- tai syyskokouksessa tai seuran ylimääräisessä kokouksessa. Tätä ennen erottaminen ei astu voimaan.

5. Jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää seuran syyskokous.

6. Johtokunta
Seuran asioita hoitaa ja sitä edustaa syyskokouksessa valittava johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12) muuta jäsentä.
Johtokunnan toimikausi on yksi (1) kalenterivuosi.
Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.
Johtokunta on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.
Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
Johtokunnan päätökset astuvat voimaan heti, ellei päätöksiä tehtäessä ole toisinpäätetty eivätkä säännöt tai yhdistyslaki toisin määrää.

7. Nimen kirjoittaminen
Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai rahastonhoitaja, kuitenkin kaksi (2) aina yhdessä.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus
Seuran tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta johtokunnalle.

9. Seuran kokoukset
Seura pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta.
Seuran kevätkokous pidetään huhtikuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä johtokunnan määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun seuran kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin johtokunnan jäsenelle.
Seuran kokouksessa on jokaisella täysi-ikäisellä varsinaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.
Seuran päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9.1 Kokousten koollekutsuminen
Johtokunta kutsuu seuran kokoukset koolle vähintään 14 vuorokautta ennen kokousta seuran internet -sivuilla tai jokaiselle jäsenelle sähköisesti lähetettävällä kirjallisella jäsentiedotteella.

9.2 Varsinaiset kokoukset
Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
8. Kokouksen päättäminen.

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä jäsenoikeudet
6. Päätetään jäsenmaksuista ja johtokunnan jäsenten palkkioista seuraavalle toimintakaudelle.
7. Päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä sekä valtuuksien antamisesta johtokunnalle jäsenoikeuksien muuttamiseksi.
8. Valitaan seuran johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan muut jäsenet.
9. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
11. Kokouksen päättäminen.

Mikäli seuran jäsen haluaa saada jonkin asian seuran kokouksen käsiteltäväksi, ilmoitus tästä asiasta on tehtävä kirjallisesti johtokunnalle, jotta asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kevätkokouksen osalta ilmoitus on tehtävä helmikuun ja syyskokouksen osalta syyskuun loppuun mennessä.

10. Muut määräykset
Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

11. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.
Seuran purkautuessa käytetään seuran varat sulkapallopeliä edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.