Seu­rasta eroaminen

Seu­ran sään­tö­jen mukaan jäse­nen tulee ilmoit­taa joh­to­kun­nalle, mikäli ei enää halua kuu­lua seu­raan eikä vas­taa­not­taa vuo­tuista jäsenmaksua.

"Jäsenen, joka haluaa erota seurasta, tulee tehdä 
siitä kirjallinen ilmoitus johtokunnalle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä seuran 
kokouksen pöytäkirjaan."

Mikäli et enää halua olla mukana Sul­ka­set ry:n toi­min­nassa, ole hyvä ja täytä ohei­nen lomake huo­lella.  Saat vah­vis­tuk­sen tie­to­jesi pois­ta­mi­sesta teks­ti­vies­titse tai säh­kö­pos­titse n. vii­kon sisällä.

Eroa­mis­lo­make

Etu­nimi (pakol­li­nen)

Suku­nimi (pakol­li­nen)

Syn­ty­mä­aika (pakol­li­nen)

Lähio­soite (pakol­li­nen)

Pos­ti­nu­mero ja –toi­mi­paikka (pakol­li­nen)

Syy seu­rasta eroa­mi­seen

captcha

Kir­joita var­menne sen alla ole­vaan kenttään*