Kuinka liit­tyä seuraan?

Jos olet kiin­nos­tu­nut seu­raan liit­ty­mi­sestä, lähetä roh­keasti vapaa­muo­toi­nen hake­mus joh­to­kun­nalle “Ota yhteyttä” –sivulta.

Kerro vies­tissä nimesi, syn­ty­mä­ai­kasi, osoit­teesi, puhe­lin­nu­me­rosi ja se, mil­lai­sesta toi­min­nasta olet kiin­nos­tu­nut: uusista peli­ka­ve­reista, val­men­nuk­sesta, mah­dol­li­suu­desta osal­lis­tua kisoi­hin jne.

Jäsen­maksu

Jäsen­maksu on aikui­sille ja junio­reille 50 € ja per­heille 90€ (per­he­jä­sen­maksu). Jäsen­mak­sut las­ku­te­taan tam­mi­kuussa tai seu­raan liityttäessä.

Vuo­tui­seen jäsen­mak­suun sisältyy:

 • Seu­ran (ja samalla Suo­men Sul­ka­pal­lo­lii­ton) jäsenyys
 • Kes­ki­vii­kon peli­vuoro Pohjois-​​Hervannan kou­lulla, lisä­tie­toja löy­dät täältä.
 • Sys­syn Sul­kis Raho­lan 10 ker­ran kul­ku­kortti 100€, lisä­tie­toa löy­dät täältä.
 • Mah­dol­li­suus osal­lis­tua Sul­ka­pal­lo­lii­ton kil­pai­lu­ka­len­te­rin kisoi­hin (hen­ki­lö­koh­tai­nen kil­pai­lu­li­senssi pitää mak­saa itse).
 • Seura mak­saa jäsen­mak­sun mak­sa­nei­den jäsen­ten osal­lis­tu­mi­sen nel­jään koti­mai­seen kil­pai­luun ko. kalen­te­ri­vuo­den aikana.
 • Mah­dol­li­suus käyt­tää seu­ran jän­ni­tys­ko­netta Sys­syn Sul­kik­sessa 20 €/​vuosi kor­vausta vas­taan, lisäin­foa löy­dät täältä.
 • Seura-​​asuja edul­li­seen hin­taan (mar​tek​man​.fi).

Har­joi­tus­vuo­ro­mak­sut

Jäse­net mak­sa­vat jäsen­mak­sun lisäksi har­joi­tus­vuo­ro­mak­sut keväi­sin ja syk­syi­sin sen mukaan, millä vuo­roilla käy­vät. Vuo­ro­mak­sut las­ku­te­taan kun­kin kau­den alussa, kun val­men­ta­jat ovat saa­neet kerät­tyä kävi­jä­lis­tat kai­kilta vuoroilta.

HUOM! Har­joi­tus­vuo­ro­mak­suja ei hyvi­tetä takai­sin, vaikka pelaaja ei kävi­si­kään vuo­rolla kai­killa kerroilla.

Har­joi­tus­vuo­ro­mak­suun sisältyy:

 • Ko. vuo­ron kenttämaksut
 • Ohjattu val­men­nus ko. vuo­rolla (ei koske kes­ki­vii­kon vuoroa)
 • Seura mak­saa har­joi­tus­vuo­ro­mak­sun mak­sa­nei­den jäse­niensä osal­lis­tu­mi­sen kaik­kiin koti­mai­siin kilpailuihin.
 • Junio­rit: seura mak­saa koko­nai­suu­des­saan kaikki junio­ri­luok­kiin osal­lis­tu­mi­set koti­mai­sissa kisoissa.