• A A A
 • Kesä on täällä!

  Kesä­kuu on alka­nut ja kevään har­joi­tus­vuo­rot päät­ty­neet. Ensi vii­kolla alkaa kesän peli­vuoro seu­ra­lai­sille ja sitä seu­raa­valla vii­kolla muut kesä­har­joi­tuk­set. Har­joi­tuk­set ovat löy­det­tä­vissä myclu­bissa https://​sul​ka​set​.myclub​.fi/​f​l​o​w​/​e​v​e​n​t​s​/​p​u​b​lic.

  Lähi­viik­koina tulee tie­toa myös syk­syn harjoitusvuoroista.

  Aurin­koista kesää kaikille!img_20190602_135450

  Lue lisää...

  Timantticup 5

  Vii­kon päästä sun­nun­taina 7.4. pide­tään jäl­leen junio­rien mata­lan kyn­nyk­sen kil­pailu Timant­ticup Sys­syn Sul­kik­sella. Ter­ve­tu­loa mukaan!tc5-mainos

  Lue lisää...

  Sulkasetin harrastekisat 1/​2019

  Sul­ka­set jär­jes­tää jäl­leen Sys­syn Sul­kik­sen kanssa lau­an­taina 6.4.2019 har­ras­te­ki­sat, joissa on luok­kia kai­ken tasoi­sille pelaa­jille aivan aloit­te­le­vista pelaa­jista kil­pa­pe­laa­jiin. Ilmoit­tau­tu­mi­nen lisens­si­pe­laa­jille tour­na­ment­softwa­ren kautta ja muille säh­kö­pos­tilla osoit­tee­seen if.tesaklusnull@tasik. Vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä 1.4. Tar­kem­mat tie­dot alla. Ter­ve­tu­loa mukaan!harrastekisat-1_19

  Lue lisää...

  Sporttimestarin fysiikkaharjoitustuokio 24.1.

  Jou­lu­kuussa UKK-​​instituutin Sport­ti­mes­tari Veli-​​Matti Talo­nen piti Sul­ka­se­tin väelle kou­lu­tusta sul­ka­pal­lossa tapah­tu­vista urhei­lu­vam­moista ja nii­den ennal­taeh­käi­systä. Suu­rin osa vam­moista tapah­tuu sul­ka­pal­lossa nil­kan ja pol­ven alu­eelle, mutta myös selän ja ylä­var­ta­lon vam­moja tapah­tuu. Vam­mo­jen ennal­taeh­käi­syssä tär­keim­piä kei­noja ovat liik­ku­mi­sen moni­puo­li­suus, lihas­kunto ja –liik­ku­vuus­har­joit­telu, kes­ki­var­ta­lon tuki ja ala­raa­jo­jen oikea lin­jaus (jalkaterä-​​polvi-​​lonkka) sekä oikea liik­ku­mis– ja lyön­ti­tek­niikka. Kou­lu­tuk­sessa oli myös käy­tän­nön osuus, jossa saa­tiin hyviä vink­kejä oheisharjoitteluun.

  Koska jou­lu­kuussa ei moni seu­ra­lai­nen pääs­syt pai­kalle, halusimme Sport­ti­mes­ta­rin kanssa jär­jes­tää lisää fysiik­ka­har­joi­tus­tuo­kioita, jotta mah­dol­li­sim­man moni saisi vink­kejä vam­mo­jen ennal­taeh­käi­syyn ja fysiik­ka­har­joit­te­luun. Tors­taina 24.1. jär­jes­te­tään Kauppi Sports Cen­te­rin sul­ka­pal­lo­ken­tillä kil­pa­ryh­män har­joi­tus­ten alussa klo 18–19 Vel­lun pitä­mänä fysiik­ka­har­joi­tus­tuo­kio kai­kille seu­ra­lai­sille ja seu­ran vuo­roilla pelaa­ville. Tilai­suus on ilmai­nen eikä tar­vitse etukäteisilmoittautumista.

  Ter­ve­tu­loa mukaan hake­maan vink­kejä omaan fysiikka-​​/​oheisharjoitteluun!

  Lue lisää...

  Tampereella BWF 1-​​tason valmentajakoulutus

  Keväällä jär­jes­te­tään Tam­pe­reella kan­sain­vä­li­sen sul­ka­pal­lo­lii­ton eli BWF:n 1-​​tason val­men­ta­ja­kou­lu­tus. Val­men­nuk­sel­li­sesti kou­lu­tus kes­kit­tyy yksit­täi­sen har­joi­tuk­sen suun­nit­te­luun, toteu­tuk­seen ja arvioin­tiin. Pai­no­tus on laji­tek­nii­kassa. Pää­kou­lut­ta­jana toi­mii Pekka Ran­ta­nen ja apu­kou­lut­ta­jana Teemu Ekola. Kou­lu­tuk­sen lähi­jak­sot ovat 16.-17.2., 30.-31.3. ja 4.-5.5., tar­kem­mat lähi­jak­so­jen pai­kat ilmoi­te­taan myö­hem­min. Kou­lu­tuk­sen hinta alus­ta­vasti 370€/osallistuja, mutta lähi­jak­so­jen paik­ko­jen var­mis­tuessa hinta voi vielä laskea.

  Ilmoit­tau­tu­mi­nen kou­lu­tuk­seen Suo­mis­por­tin kautta.

  Ter­ve­tu­loa kaikki sul­ka­pal­lon val­men­ta­mi­sesta kiin­nos­tu­neet mukaan!

  Lue lisää...

  Tampereen Tähtikisoissa menestystä Sulkasetille

  Viime kuu­kausien aikana on saatu naut­tia Tam­pe­reella kan­sal­li­sista Täh­ti­ki­soista mar­ras­kuussa Sul­ka­se­tin ja tam­mi­kuun alussa Man­sen Sulan jär­jes­tä­mänä. Kisat ovat tuo­neet myös Suo­men huip­pu­pe­laa­jia alu­eelle ja kisoissa näh­tiin­kin monia huip­pu­pe­lejä. Valion mies­ten kak­sin­pe­lin voit­toon sel­viy­tyi kum­mas­sa­kin kisassa vuo­den 2017 mies­ten kak­sin­pe­lin Suo­men mes­tari Kas­per Lehi­koi­nen. Sul­ka­se­tilla oli molem­missa kisoissa run­saasti pelaa­jia mukana ja menes­tys­tä­kin saatiin.

  img_5864

  Sul­ka­se­tin omissa Täh­ti­ki­soissa 24.-25.11.2018 menes­tyk­sestä vas­tasi sekä seu­ran junio­ri­kaarti että koke­nut osasto. Junio­ri­pe­laa­jista luok­ka­voit­toi­hin ylsi­vät Ria Tuo­mi­nen WSC-​​luokassa ja Tuuli Säy­nä­vä­järvi Rian kanssa WDB-​​luokassa. Toi­sen sijan saa­vut­ti­vat Aapo ja Tuo­mas Saa­ri­nen MDC-​​luokassa, Ria ja Aapo XDC-​​luokassa sekä Rosa Tuo­mi­nen GSU13-​​luokassa. Koke­musta kisoissa edus­ti­vat menes­tyk­sek­käästi Tarmo Mar­ti­kai­nen voi­tolla MD35-​​luokassa Man­sen Sulan Ari Palo­hei­mon kanssa sekä Tommi Heik­kilä voi­tolla MDB-​​luokassa HämSu:n Lassi Rait­ti­sen kanssa. Teemu Ekola saa­vutti toi­sen sijan MDA-​​luokassa Dri­ven Jussi Met­so­mäen kanssa. Lisäksi seu­ra­lai­set saa­vut­ti­vat useita semi­fi­naa­li­paik­koja. Kaikki tulok­set löy­ty­vät täältä ja kuvia kisoista löy­tyy täältä. Kisoissa pal­kit­tiin myös seu­ran joh­to­kun­nasta elä­köi­ty­nyt Jorma Syys­joki Sul­ka­se­tin kun­nia­jä­se­nyy­dellä pit­kä­kes­toi­sesta Sul­ka­se­tin hyväksi teh­dystä työstä joh­to­kun­nassa ja seu­ran puheenjohtajana.

  img_5879img_6084

  Man­sen Sulan Apacs-​​tähtikisoissa 5.-6.1.2019 jat­ket­tiin siitä, mihin edel­li­sessä koti­paik­ka­kun­nan kisassa jää­tiin. Luok­ka­voi­ton saa­vut­ti­vat MDV-​​luokassa Teemu Ekola pari­naan ParkS:n Jori Simola, XDV-​​luokassa Jussi Moi­sio pari­naan ToiVal:n Sonja Lius, MSA-​​luokassa Eetu Miet­ti­nen, XDA-​​luokassa Suvi Niemi ja A-​​P Saa­ri­nen, WSB-​​luokassa Heidi Säk­ki­nen, WDB-​​luokassa Tuuli Säy­nä­vä­järvi pari­naan TU:n Eerika Laakso, WDC-​​luokassa Heidi Säk­ki­nen ja Veera Hau­tala sekä MD40-​​luokassa Sami Jär­vi­nen pari­naan Ylö­jär­ven Sulk­kik­sen Antti Utu­nen. Eli yhteensä 8 mes­ta­ruutta, joista 2 valio­luo­kan voit­toa! Toi­sen sijan Sul­ka­se­tista saa­vut­ti­vat WDA-​​luokassa Suvi Niemi pari­naan ToiVal:n Lotta Suni, WDB-​​luokassa Heidi ja Veera sekä WDC-​​luokassa Suvi Leh­ti­nen ja Leena Pura­nen. Lisäksi Sul­ka­se­tin pelaa­jat saa­vut­ti­vat useita välieräpaikkoja.

  mdvwdb

  Yksi Man­sen Sulan kiso­jen hie­noim­mista mat­seista näh­tiin MSA-​​luokan välie­rässä, jossa Sul­ka­se­tin Eetu Miet­ti­nen ja Tarmo Mar­ti­kai­nen pela­si­vat vas­tak­kain. Ensim­mäi­sen erän Eetu pelasi tark­kaa peliä ja sai vie­tyä erän, toi­sessa erässä Tare näytti tak­tista osaa­mis­taan ja käänsi erän itsel­leen. Kol­man­nessa erässä pelat­tiin monta pit­kää pal­loa, joissa kes­tä­vyyttä ja tak­tista osaa­mista mitat­tiin todella. Lopulta vii­meis­ten raas­ta­van pit­kien pal­lo­jen jäl­keen Eetu sel­vitti tiensä finaa­liin ja luo­kan voit­toon. Kaikki Man­sen Sulan kiso­jen tulok­set löy­ty­vät täältä.

  msawdc

  Onnit­te­lut kai­kille menes­tyk­sestä! Tästä on hyvä aloit­taa vuosi 2019!

  Kuvista kii­tos Olli Medu­rille, Erkko Säy­nä­vä­jär­velle ja Annika Itälälle

  Lue lisää...

  Hyvää joulua!

  Syk­syn har­joi­tus­vuo­rot on tänään päät­ty­neet ja kään­ne­tään kat­seemme jou­luun sekä kevään har­joi­tus­vuo­roille. Keväällä vuo­rot pysy­vät pää­osin ennal­laan. Muu­ta­maa uutta vuo­roa vielä sel­vi­te­tään suu­ren kysyn­nän vuoksi, näistä ilmoi­te­taan myö­hem­min. Van­ho­jen vuo­ro­lais­ten toi­vo­taan ilmoit­tau­tu­van har­joi­tus­vuo­roille myclu­bin kautta vuo­den lop­puun men­nessä. Jos haluat aloit­taa sul­ka­pal­lo­har­ras­tusta keväällä tai olet kiin­nos­tu­nut uudesta vuo­rosta, ota yhteyttä har­joi­tus­vuo­ron val­men­ta­jaan. Vuo­ro­jen tie­dot ja val­men­ta­jat löy­ty­vät alla ole­vista linkeistä:

  Rau­hal­lista jou­lua kai­kille ja näh­dään taas keväällä vuoroilla!

  Lue lisää...