• A A A
 • Liity seuraan ja lähde katsomaan SM-​​kisoja

  Liity mukaan Sul­ka­se­tin hyvään seu­raan syk­syn aikana ja pää­set ensi keväänä kat­so­maan huip­pusul­ka­pal­loa ilmaiseksi!

  Lisä­tie­toa seu­raan liit­ty­mi­sestä löy­tyy täältä.

  Jos syk­syllä läh­det mukaan har­joi­tus­vuo­roille, seu­raan liit­ty­mi­nen tapah­tuu sitä kautta. Muu­ta­milla har­joi­tus­vuo­roilla löy­tyy vielä tilaa!

  lippukamppis_sulkaset

  Lue lisää...

  Minisulkistapahtuma 20.8.

  Sul­ka­set jär­jes­tää tiis­taina 20.8. Mini­sul­kis­ta­pah­tu­man 4–7-vuotiaille lap­sille ja hei­dän van­hem­mil­leen. Nyt on hieno mah­dol­li­suus läh­teä koko per­heen voi­min pitä­mään haus­kaa ja tutus­tu­maan sul­ka­pal­loon! Tar­kem­mat tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet alla. Ter­ve­tu­loa mukaan!minisulkistapahtuma2019

  Lue lisää...

  Syksyn harjoitusvuorot

  Kesä­ree­nit ovat par­hail­laan menossa kovaa vauh­tia. Jos vielä haluat päästä mukaan kesän tekniikka-​​, fysiikka– tai peli­vuo­rolle, laita vies­tiä myclub@sul­ka­set.fi.

  Syksy jo myös lähe­nee ja syk­syn har­ras­tus­ten etsi­mi­nen on parai­kaa käyn­nissä. Sul­ka­se­tilta löy­tyy har­joi­tus­vuo­roja kai­ke­ni­käi­sille ja –tasoi­sille sul­ka­pal­lon ystä­ville per­he­sul­kik­sesta kilparyhmiin.

  Syk­syn har­joi­tus­vuo­roille ilmoit­tau­tu­mi­nen ava­taan viime kau­den vuo­ro­lai­sille myclu­bissa (https://​sul​ka​set​.myclub​.fi) elo­kuun alussa.

  Jos haluat aloit­taa sul­ka­pal­lo­har­ras­tusta jol­lain vuo­rois­tamme, saada lisä­vuo­roja tai vaih­taa vuo­roa, ota yhteyttä har­joi­tus­vuo­ron val­men­ta­jaan tai laita säh­kö­pos­tia if.tesaklusnull@bulcym. Vii­meis­tään elo­kuun puo­lessa välissä ale­taan täyt­tä­mään vapaita paik­koja uusille haluk­kaille. Vuo­rot alka­vat vii­kolla 35 (ma 26.8.2019 eteenpäin).

  Tar­kem­pia tie­toja har­joi­tus­vuo­roista ja val­men­ta­jien yhteys­tie­dot löy­ty­vät myclu­bista ja alla ole­vista linkeistä:

  Lisäksi alla ole­vista mai­nok­sista näet nopeasti syk­syn vuo­romme junio­reille ja aikuis­pe­laa­jille. Em. vuo­ro­jen lisäksi syk­sylle suun­ni­tel­laan fysiik­ka­vuo­roa, tästä lisä­tie­toa myöhemmin.

  Ter­ve­tu­loa mukaan ja näh­dään vii­meis­tään syk­syn vuoroilla!

  syksy19_jhsyksy19_ah

  Lue lisää...

  Kesä on täällä!

  Kesä­kuu on alka­nut ja kevään har­joi­tus­vuo­rot päät­ty­neet. Ensi vii­kolla alkaa kesän peli­vuoro seu­ra­lai­sille ja sitä seu­raa­valla vii­kolla muut kesä­har­joi­tuk­set. Har­joi­tuk­set ovat löy­det­tä­vissä myclu­bissa https://​sul​ka​set​.myclub​.fi/​f​l​o​w​/​e​v​e​n​t​s​/​p​u​b​lic.

  Lähi­viik­koina tulee tie­toa myös syk­syn harjoitusvuoroista.

  Aurin­koista kesää kaikille!img_20190602_135450

  Lue lisää...

  Timantticup 5

  Vii­kon päästä sun­nun­taina 7.4. pide­tään jäl­leen junio­rien mata­lan kyn­nyk­sen kil­pailu Timant­ticup Sys­syn Sul­kik­sella. Ter­ve­tu­loa mukaan!tc5-mainos

  Lue lisää...

  Sulkasetin harrastekisat 1/​2019

  Sul­ka­set jär­jes­tää jäl­leen Sys­syn Sul­kik­sen kanssa lau­an­taina 6.4.2019 har­ras­te­ki­sat, joissa on luok­kia kai­ken tasoi­sille pelaa­jille aivan aloit­te­le­vista pelaa­jista kil­pa­pe­laa­jiin. Ilmoit­tau­tu­mi­nen lisens­si­pe­laa­jille tour­na­ment­softwa­ren kautta ja muille säh­kö­pos­tilla osoit­tee­seen if.tesaklusnull@tasik. Vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä 1.4. Tar­kem­mat tie­dot alla. Ter­ve­tu­loa mukaan!harrastekisat-1_19

  Lue lisää...

  Sporttimestarin fysiikkaharjoitustuokio 24.1.

  Jou­lu­kuussa UKK-​​instituutin Sport­ti­mes­tari Veli-​​Matti Talo­nen piti Sul­ka­se­tin väelle kou­lu­tusta sul­ka­pal­lossa tapah­tu­vista urhei­lu­vam­moista ja nii­den ennal­taeh­käi­systä. Suu­rin osa vam­moista tapah­tuu sul­ka­pal­lossa nil­kan ja pol­ven alu­eelle, mutta myös selän ja ylä­var­ta­lon vam­moja tapah­tuu. Vam­mo­jen ennal­taeh­käi­syssä tär­keim­piä kei­noja ovat liik­ku­mi­sen moni­puo­li­suus, lihas­kunto ja –liik­ku­vuus­har­joit­telu, kes­ki­var­ta­lon tuki ja ala­raa­jo­jen oikea lin­jaus (jalkaterä-​​polvi-​​lonkka) sekä oikea liik­ku­mis– ja lyön­ti­tek­niikka. Kou­lu­tuk­sessa oli myös käy­tän­nön osuus, jossa saa­tiin hyviä vink­kejä oheisharjoitteluun.

  Koska jou­lu­kuussa ei moni seu­ra­lai­nen pääs­syt pai­kalle, halusimme Sport­ti­mes­ta­rin kanssa jär­jes­tää lisää fysiik­ka­har­joi­tus­tuo­kioita, jotta mah­dol­li­sim­man moni saisi vink­kejä vam­mo­jen ennal­taeh­käi­syyn ja fysiik­ka­har­joit­te­luun. Tors­taina 24.1. jär­jes­te­tään Kauppi Sports Cen­te­rin sul­ka­pal­lo­ken­tillä kil­pa­ryh­män har­joi­tus­ten alussa klo 18–19 Vel­lun pitä­mänä fysiik­ka­har­joi­tus­tuo­kio kai­kille seu­ra­lai­sille ja seu­ran vuo­roilla pelaa­ville. Tilai­suus on ilmai­nen eikä tar­vitse etukäteisilmoittautumista.

  Ter­ve­tu­loa mukaan hake­maan vink­kejä omaan fysiikka-​​/​oheisharjoitteluun!

  Lue lisää...