• A A A
 • Sulkasetin syyskokous pidetään lauantaina 30.11.2019 klo 16.00

  Sul­ka­set ry:n sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pide­tään lau­an­taina 30.11.2019  klo 16:00  Pani­mo­ra­vin­tola Plev­nan Mal­las­ka­bi­ne­tissa, Itäi­nen­katu 8, Tampere.

   

  Kokouk­sessa käsi­tel­lään seu­raa­vat asiat:

  1. Kokouk­sen avaus
  2. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­taja, sih­teeri, kaksi pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväk­sy­tään kokouk­sen työjärjestys.
  5. Vah­vis­te­taan toi­min­ta­suun­ni­telma, talous­ar­vio, jäsen­mak­su­jen suu­ruu­det ja joh­to­kun­nan jäsen­ten palk­kiot seu­raavalle toi­min­ta­kau­delle sekä tar­kas­te­taan seu­ran säännöt.
  6. Vali­taan seu­ran puheen­joh­taja ja joh­to­kun­nan muut jäsenet.
  7. Vali­taan kaksi toiminnan­tar­kas­ta­jaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa.
  8. Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sussa mai­ni­tut asiat.
  Lue lisää...

  Sulkasetin harrastekisat 2/​2019

  Sul­ka­se­tin syk­syn har­ras­te­ki­sat jär­jes­te­tään lau­an­taina 16.11.2019 Raho­lan Sul­kik­sessa. Kisoissa on luok­kia kai­ken tasoi­sille pelaa­jille aivan aloit­te­le­vista pelaa­jista kil­pa­pe­laa­jiin. Ilmoit­tau­tu­mi­nen lisens­si­pe­laa­jille tour­na­ment­softwa­ren kautta ja muille sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen ‮if.tesaklus@tasik‬. Vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä 9.11. Tar­kem­mat tie­dot ja luo­kat löy­ty­vät alta. Ter­ve­tu­loa mukaan!

  sulkaset_harrastekisa_161119_mainos

  Lue lisää...

  Fysiikkavuoro alkaa

  Sul­ka­set aloit­taa yhteis­työssä Vara­lan urhei­luo­pis­ton kanssa Voi­man­Pol­kuun poh­jau­tu­van fysiik­ka­vuo­ron. Ensim­mäi­nen kerta pide­tään kes­ki­viik­kona 18.9. Tar­kem­mat tie­dot alla. Ter­ve­tu­loa mukaan!

  fysiikkavuoro-syksy19

  Lue lisää...

  Tampere Sulkapallo Ranking jatkuu

  Tam­pere Sul­ka­pallo Ran­king on alka­massa jäl­leen, vielä tämä viikko aikaa ilmoit­tau­tua mukaan! Uutuu­tena nelu­ri­loh­kot nai­sille! Tar­kem­mat tie­dot löy­tyy Ran­kin­gin koti­si­vuilta.

  tbr_mainos_2019

  Lue lisää...

  Seuratapahtuma 28.9.

  Sul­ka­set jär­jes­tää jäse­nil­leen ja seu­ran vuo­roilla pelaa­ville yhtei­sen seu­ra­ta­pah­tu­man lau­an­taina 28.9. klo 16–20 Sys­syn Sul­kik­sessa. Tar­kem­mat tie­dot alla. Ter­ve­tu­loa mukaan!seuratapahtuma-2019

  Lue lisää...

  Liity seuraan ja lähde katsomaan SM-​​kisoja

  Liity mukaan Sul­ka­se­tin hyvään seu­raan syk­syn aikana ja pää­set ensi keväänä kat­so­maan huip­pusul­ka­pal­loa ilmaiseksi!

  Lisä­tie­toa seu­raan liit­ty­mi­sestä löy­tyy täältä.

  Jos syk­syllä läh­det mukaan har­joi­tus­vuo­roille, seu­raan liit­ty­mi­nen tapah­tuu sitä kautta. Muu­ta­milla har­joi­tus­vuo­roilla löy­tyy vielä tilaa!

  lippukamppis_sulkaset

  Lue lisää...

  Minisulkistapahtuma 20.8.

  Sul­ka­set jär­jes­tää tiis­taina 20.8. Mini­sul­kis­ta­pah­tu­man 4–7-vuotiaille lap­sille ja hei­dän van­hem­mil­leen. Nyt on hieno mah­dol­li­suus läh­teä koko per­heen voi­min pitä­mään haus­kaa ja tutus­tu­maan sul­ka­pal­loon! Tar­kem­mat tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet alla. Ter­ve­tu­loa mukaan!minisulkistapahtuma2019

  Lue lisää...