Kesä on täällä!

Kesä­kuu on alka­nut ja kevään har­joi­tus­vuo­rot päät­ty­neet. Ensi vii­kolla alkaa kesän peli­vuoro seu­ra­lai­sille ja sitä seu­raa­valla vii­kolla muut kesä­har­joi­tuk­set. Har­joi­tuk­set ovat löy­det­tä­vissä myclu­bissa https://​sul​ka​set​.myclub​.fi/​f​l​o​w​/​e​v​e​n​t​s​/​p​u​b​lic.

Lähi­viik­koina tulee tie­toa myös syk­syn harjoitusvuoroista.

Aurin­koista kesää kaikille!img_20190602_135450

Lue lisää...

Timantticup 5

Vii­kon päästä sun­nun­taina 7.4. pide­tään jäl­leen junio­rien mata­lan kyn­nyk­sen kil­pailu Timant­ticup Sys­syn Sul­kik­sella. Ter­ve­tu­loa mukaan!tc5-mainos

Lue lisää...

Sulkasetin kevätkokous ke 27.3.2019

Sul­ka­set ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous pide­tään kes­ki­viik­kona 27.3.2019 klo 18:00 osoit­teessa Kylä­ojan­katu 18,  33700  Tampere.

 

Kokouk­sessa käsi­tel­lään seu­raa­vat asiat:

 

  1. Kokouk­sen avaus
  2. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­taja, sih­teeri, kaksi pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväk­sy­tään kokouk­sen työjärjestys
  5. Esi­te­tään tilin­pää­tös, toi­min­ta­ker­to­mus ja toi­min­nan­tar­kas­ta­jien lausunto
  6. Pää­te­tään tilin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­sestä joh­to­kun­nalle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sussa mai­ni­tut asiat
  8. Kokouk­sen päättäminen
Lue lisää...

Sulkasetin harrastekisat 1/​2019

Sul­ka­set jär­jes­tää jäl­leen Sys­syn Sul­kik­sen kanssa lau­an­taina 6.4.2019 har­ras­te­ki­sat, joissa on luok­kia kai­ken tasoi­sille pelaa­jille aivan aloit­te­le­vista pelaa­jista kil­pa­pe­laa­jiin. Ilmoit­tau­tu­mi­nen lisens­si­pe­laa­jille tour­na­ment­softwa­ren kautta ja muille säh­kö­pos­tilla osoit­tee­seen if.tesaklusnull@tasik. Vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä 1.4. Tar­kem­mat tie­dot alla. Ter­ve­tu­loa mukaan!harrastekisat-1_19

Lue lisää...

SULKASET VUODEN 2018 MINISULKISSEURA

SM-​​kisojen yhtey­dessä jaet­tiin 2.2.2019 Suo­men Sul­ka­pal­lo­lii­ton myön­tä­mät Vuo­den valinnat.

Sul­ka­set pal­kit­tiin vuo­den 2018 Mini­sul­kis­seu­rana. Tun­nus­tus myön­net­tiin Sul­ka­se­tin mini­sul­kis­työlle, joka saa­tiin käyn­tiin viime syk­synä kah­della eri­lai­sella ryh­mällä. Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kuk­sessa toi­mii sun­nun­tai­sin Eva Tuo­mi­sen ja Tarja Nie­men ohjaama Per­he­sul­kis 4–7 –vuo­tiaille lap­sille ja hei­dän van­hem­mil­leen.  Toi­nen ryhmä toi­mii Kauppi Sports Cen­te­rissä kes­ki­viik­koi­sin Vara­lan urhei­luo­pis­ton opis­ke­li­joi­den ohjaa­mana  Voitto-​​liikuntapäiväkodin 4–5 –vuo­tiaille lapsille.

Kii­tos kai­kille Minisulkis-​​toiminnan mah­dol­lis­ta­neille ja mukana oleville!

Lue lisää...

Sporttimestarin fysiikkaharjoitustuokio 24.1.

Jou­lu­kuussa UKK-​​instituutin Sport­ti­mes­tari Veli-​​Matti Talo­nen piti Sul­ka­se­tin väelle kou­lu­tusta sul­ka­pal­lossa tapah­tu­vista urhei­lu­vam­moista ja nii­den ennal­taeh­käi­systä. Suu­rin osa vam­moista tapah­tuu sul­ka­pal­lossa nil­kan ja pol­ven alu­eelle, mutta myös selän ja ylä­var­ta­lon vam­moja tapah­tuu. Vam­mo­jen ennal­taeh­käi­syssä tär­keim­piä kei­noja ovat liik­ku­mi­sen moni­puo­li­suus, lihas­kunto ja –liik­ku­vuus­har­joit­telu, kes­ki­var­ta­lon tuki ja ala­raa­jo­jen oikea lin­jaus (jalkaterä-​​polvi-​​lonkka) sekä oikea liik­ku­mis– ja lyön­ti­tek­niikka. Kou­lu­tuk­sessa oli myös käy­tän­nön osuus, jossa saa­tiin hyviä vink­kejä oheisharjoitteluun.

Koska jou­lu­kuussa ei moni seu­ra­lai­nen pääs­syt pai­kalle, halusimme Sport­ti­mes­ta­rin kanssa jär­jes­tää lisää fysiik­ka­har­joi­tus­tuo­kioita, jotta mah­dol­li­sim­man moni saisi vink­kejä vam­mo­jen ennal­taeh­käi­syyn ja fysiik­ka­har­joit­te­luun. Tors­taina 24.1. jär­jes­te­tään Kauppi Sports Cen­te­rin sul­ka­pal­lo­ken­tillä kil­pa­ryh­män har­joi­tus­ten alussa klo 18–19 Vel­lun pitä­mänä fysiik­ka­har­joi­tus­tuo­kio kai­kille seu­ra­lai­sille ja seu­ran vuo­roilla pelaa­ville. Tilai­suus on ilmai­nen eikä tar­vitse etukäteisilmoittautumista.

Ter­ve­tu­loa mukaan hake­maan vink­kejä omaan fysiikka-​​/​oheisharjoitteluun!

Lue lisää...