Mansen Sulan kansalliset 17.9.2016

img-20160917-wa0001

MNA:n fina­lis­tit. Kuvaaja Timo Mukkala.

Viime lau­an­taina jär­jes­tet­tiin Ylö­jär­ven lii­kun­ta­kes­kuk­sessa Man­sen Sulan kan­sal­li­set kil­pai­lut, joissa oli jäl­leen kun­non Sulkaset-​​edustus mukana. Pal­jon hyviä pelejä näh­tiin sekä Sul­ka­se­tin aikuis­pe­laa­jilta että junio­reilta ja mita­le­ja­kin tuli. MNA-​​luokassa Teemu Ekola otti parinsa Ari Palo­hei­mon (MaSu) kanssa kul­taa ja toi­seksi tuli Sami Jär­vi­nen parinsa Antti Reh­to­lan (Toi­Val) kanssa (kts. kuva). Lisäksi Sami nap­pasi kul­taa MN35-​​luokassa Arin kanssa. Sami on muu­ten­kin saa­vut­ta­nut menes­tystä alku­kau­den aikana otta­malla Parais­ten Senio­rie­lii­tistä hopeaa MN-​​35-​​luokassa Marko Mar­se­lan (ParkS) kanssa.

Suvi Niemi saa­vutti Ylö­jär­vellä NKB-​​luokan voi­ton ja jat­koi näin voit­to­sar­jaansa, sillä edel­li­senä vii­kon­lop­puna hän voitti parinsa Katri Kopo­nen (ESB) kanssa HBC:n Elii­tin NNB-​​luokan. Lisäksi Suvi tuli toi­seksi MaSu:n kiso­jen NNA-​​luokassa parinsa Lotta Lind­ström (TuPy) kanssa.

Seka­ne­lin­pe­lissä sekä A– että B-​​luokassa Sul­ka­set­ti­läi­set otti­vat hopeaa, A:ssa Jussi Moi­sio Sonja Liuk­sen (Toi­Val) kanssa ja B:ssä Ville Tuo­mi­nen Lotta Lind­strö­min kanssa. Junio­ri­luo­kissa saa­tiin myös menes­tystä, kun Roope Mans­ne­rus otti kul­taa MK17-​​luokassa ja hopeaa Tuo­mas Nevan­ran­nan kanssa MN17-​​luokassa. Senio­ri­luo­kissa tuli vielä kaksi kul­taa Ville Tuo­mi­sen (MN40) ja Sari Mik­ko­sen (XD40) saa­vut­ta­mina, molem­milla parina oli Antti Rehtola.

Onnea mita­lis­teille ja hyvästä tais­te­luil­meestä muil­le­kin Sul­ka­se­tin pelaa­jille! Kaikki tulok­set löy­ty­vät tour­na­ment­softwa­resta. Lisäksi eri­tyis­kii­tos kuu­luu Man­sen Sulan toi­mi­hen­ki­löille hie­nosti jär­jes­te­tyistä kisoista!

Lue lisää...

Keskiviikon 2.11.2016 harjoitusvuoro on peruttu

POHJOIS-​​HERVANNAN KOULU, PALLOILUSALI ajalle ke 02.11.2016 kello 20.00 — 21.30
Har­joi­tus­vuoro on peruttu!

Lue lisää...

Sulkasetin jäsentiedote 2016–2017

 

Syksy 2016

- Syk­syn har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 35 ja vii­mei­set vuo­rot ovat vii­kolla 49.

- Sul­ka­set jär­jes­tää Täh­ti­ki­sat 5.-6.11.2016 Sys­syn Sul­kis Raho­lassa. Kisoissa on ylei­set luo­kat ja juniori– ja senio­ri­luok­kia. Kaikki ovat ter­ve­tul­leita seu­raa­maan kisoja ja myös avus­ta­maan järjestelytehtävissä!

- Perin­tei­nen junio­rei­den seu­raot­telu kaa­ri­na­lai­sen sul­ka­pal­lo­seura Clea­rin ja tam­pe­re­lai­sen MaSun kanssa jär­jes­te­tään la 12.11.2016 Kaa­ri­nassa. Kisoi­hin jär­jes­te­tään yhteis­kul­je­tus. Tar­kempi tie­dote jul­kais­taan lähem­pänä kisa-​​ajankohtaa. Ilmoit­tau­tu­mi­nen oman har­joi­tus­vuo­ron val­men­ta­jalle. Tavoit­teena on saada kaikki seu­ramme junio­ri­pe­laa­jat mukaan tai­doista ja peli­ko­ke­muk­sesta riippumatta!!

 

Kevät 2017

- Kevään har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 2 ja vii­mei­set vuo­rot ovat vii­kolla 19

- Lop­pu­ke­väällä pidämme kevät­juh­lat, johon kaikki seu­ra­lai­set ovat ter­ve­tul­leita (myös jun­nu­jen vanhemmat).

 

Seu­raa myös Sul­ka­se­tin säh­köi­siä tie­do­tus­ka­na­via www​.sul​ka​set​.fi ja Sul­ka­se­tin Facebook-​​sivua.

Lue lisää...

Harjoitusvuorot alkavat

Kesä alkaa olla ohi ja pääs­tään taas naut­ti­maan sul­ka­pal­losta toden teolla. Ensin jän­ni­te­tään Nanna Vai­nion ede­sot­ta­muk­sia Riossa ja sen jäl­keen vii­kolla 35 alka­vat Sul­ka­se­tin har­joi­tus­vuo­rot. Junio­ri­vuo­ro­jen aika­tau­lut ja har­joi­tus­pai­kat pysy­vät ennal­laan. Val­men­ta­ja­tii­miin taas saa­daan aina­kin yksi uusi jäsen, kun Sys­syn Sul­kik­sen tiis­tain junio­ri­vuo­rolle tulee uudeksi val­men­ta­jaksi Vesa Niemi. Har­ras­ta­ja­pe­laa­jilla jat­kuu vuoro tiis­tai­sin Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kuk­sella. Kil­pa­ryh­män vuo­rot jat­ku­vat myös aiem­paan tapaan tiis­tai­sin ja tors­tai­sin Sys­syn Sul­kik­sella, val­men­ta­jana näillä vuo­roilla toi­mii Petri Moi­sio. Kai­kille jäse­nille on lisäksi peli­vuoro pel­källä jäsen­mak­sulla kes­ki­viik­koi­sin Pohjois-​​Hervannan kou­lulla sekä hal­vem­mat peli­hin­nat lau­an­tai­sin Sys­syn Sulkiksella.

Har­joi­tus­vuo­ro­jen tar­kat tie­dot ja val­men­ta­jien yhteys­tie­dot löy­ty­vät alla ole­vista linkeistä:

Ilmoit­tau­tu­mi­nen vuo­roille tapah­tuu otta­malla yhteyttä ko. vuo­ron val­men­ta­jaan. Näh­dään vuoroilla!

Lue lisää...

SELL Student Games 13.-15.5.

SELLEnsi vii­kon­lop­puna jär­jes­te­tään Tam­pe­reella kan­sain­vä­li­nen opis­ke­li­jaur­hei­lu­ta­pah­tuma SELL Stu­dent Games 2016. Tapah­tu­massa kil­pail­laan yhteensä 18 eri lajin mes­ta­ruuk­sista. Pää­jär­jes­tä­jänä toi­mii Teek­ka­rei­den Urheilu ja Voi­mai­lu­kerho (TUr­VoKe), mutta Sul­ka­set on mukana jär­jes­tä­mässä tapah­tu­man sulkapallo-​​osuutta. Sul­ka­pal­loon on ilmoit­tau­tu­nut 62 pelaa­jaa 7 eri maasta, jopa Kii­nasta asti. Sul­ka­pallo pela­taan Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kuk­sella (Toi­me­lan­katu 8, 33560 Tam­pere) lau­an­taina 14.5. klo 9–19 väli­senä aikana. Sul­ka­se­tin pelaa­jista mukana ovat Tam­pe­reen yli­opis­toa edus­ta­vat Roni Lyy­ti­nen ja Teemu Ekola sekä Tam­pe­reen tek­nil­listä yli­opis­toa edus­tava Olli Inki­nen. Nimek­käim­pänä pelaa­jana kisoissa mukana mies­ten kak­sin­pe­lin maa­il­man­ran­kin­gissa sijalla 90 oleva Liet­tuan Kes­tu­tis Navic­kas. Sul­ka­pal­lon arvon­nat löy­ty­vät Tour­na­ment­softwa­resta ja lisä­tie­toja tapah­tu­masta SELL-​​kisojen net­ti­si­vuilta.

Ter­ve­tu­loa kat­so­maan lau­an­taina 14.5. maa­il­man­luo­kan opis­ke­li­ja­sul­ka­pal­loa Ten­nis­kes­kuk­selle ja kan­nus­ta­maan Sul­ka­se­tin pelaa­jia voit­toi­hin! Myös tal­kooa­vuksi ovat kaikki haluk­kaat tervetulleita:)

Lue lisää...

Kevään harjoitusvuorot päättyvät

Kevät on men­nyt taas nopeasti ja nyt ale­taan olla sekä hal­lin sisällä että ulko­puo­lella jo kesäi­sissä läm­pö­ti­loissa. Aiem­pien vuo­sien tapaan tämä ker­too jäl­leen siitä, että myös Sul­ka­se­tin kevään har­joi­tus­vuo­rot päät­ty­vät. Tällä vii­kolla (vko 19) lop­pu­vat kaikki ohja­tut har­joi­tus­vuo­rot tämän kevään osalta. Har­joi­tus­vuo­ro­jen syk­syn alka­mi­sa­jan­koh­dasta (elo­kuun loppu tai syys­kuun alku) sekä mah­dol­li­sista muu­tok­sista ilmoi­te­taan vii­meis­tään elo­kuun alussa.

Kii­tos kai­kille vuo­ro­lai­sille keväästä ja urhei­lul­lista kesää!

PS. Muis­ta­kaa myös elo­kuussa Rio:n olym­pia­lai­set, jossa tul­laan näke­mään maa­il­man parasta sul­ka­pal­loa ja aina­kin yksi suomalainen!

Lue lisää...