Syksyn harjoitusvuorot

Kesä­ree­nit ovat par­hail­laan menossa kovaa vauh­tia. Jos vielä haluat päästä mukaan kesän tekniikka-​​, fysiikka– tai peli­vuo­rolle, laita vies­tiä myclub@sul­ka­set.fi.

Syksy jo myös lähe­nee ja syk­syn har­ras­tus­ten etsi­mi­nen on parai­kaa käyn­nissä. Sul­ka­se­tilta löy­tyy har­joi­tus­vuo­roja kai­ke­ni­käi­sille ja –tasoi­sille sul­ka­pal­lon ystä­ville per­he­sul­kik­sesta kilparyhmiin.

Syk­syn har­joi­tus­vuo­roille ilmoit­tau­tu­mi­nen ava­taan viime kau­den vuo­ro­lai­sille myclu­bissa (https://​sul​ka​set​.myclub​.fi) elo­kuun alussa.

Jos haluat aloit­taa sul­ka­pal­lo­har­ras­tusta jol­lain vuo­rois­tamme, saada lisä­vuo­roja tai vaih­taa vuo­roa, ota yhteyttä har­joi­tus­vuo­ron val­men­ta­jaan tai laita säh­kö­pos­tia if.tesaklusnull@bulcym. Vii­meis­tään elo­kuun puo­lessa välissä ale­taan täyt­tä­mään vapaita paik­koja uusille haluk­kaille. Vuo­rot alka­vat vii­kolla 35 (ma 26.8.2019 eteenpäin).

Tar­kem­pia tie­toja har­joi­tus­vuo­roista ja val­men­ta­jien yhteys­tie­dot löy­ty­vät myclu­bista ja alla ole­vista linkeistä:

Lisäksi alla ole­vista mai­nok­sista näet nopeasti syk­syn vuo­romme junio­reille ja aikuis­pe­laa­jille. Em. vuo­ro­jen lisäksi syk­sylle suun­ni­tel­laan fysiik­ka­vuo­roa, tästä lisä­tie­toa myöhemmin.

Ter­ve­tu­loa mukaan ja näh­dään vii­meis­tään syk­syn vuoroilla!

syksy19_jhsyksy19_ah

Lue lisää...

Kesä on täällä!

Kesä­kuu on alka­nut ja kevään har­joi­tus­vuo­rot päät­ty­neet. Ensi vii­kolla alkaa kesän peli­vuoro seu­ra­lai­sille ja sitä seu­raa­valla vii­kolla muut kesä­har­joi­tuk­set. Har­joi­tuk­set ovat löy­det­tä­vissä myclu­bissa https://​sul​ka​set​.myclub​.fi/​f​l​o​w​/​e​v​e​n​t​s​/​p​u​b​lic.

Lähi­viik­koina tulee tie­toa myös syk­syn harjoitusvuoroista.

Aurin­koista kesää kaikille!img_20190602_135450

Lue lisää...

Timantticup 5

Vii­kon päästä sun­nun­taina 7.4. pide­tään jäl­leen junio­rien mata­lan kyn­nyk­sen kil­pailu Timant­ticup Sys­syn Sul­kik­sella. Ter­ve­tu­loa mukaan!tc5-mainos

Lue lisää...

Sulkasetin kevätkokous ke 27.3.2019

Sul­ka­set ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous pide­tään kes­ki­viik­kona 27.3.2019 klo 18:00 osoit­teessa Kylä­ojan­katu 18,  33700  Tampere.

 

Kokouk­sessa käsi­tel­lään seu­raa­vat asiat:

 

  1. Kokouk­sen avaus
  2. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­taja, sih­teeri, kaksi pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväk­sy­tään kokouk­sen työjärjestys
  5. Esi­te­tään tilin­pää­tös, toi­min­ta­ker­to­mus ja toi­min­nan­tar­kas­ta­jien lausunto
  6. Pää­te­tään tilin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­sestä joh­to­kun­nalle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sussa mai­ni­tut asiat
  8. Kokouk­sen päättäminen
Lue lisää...

Sulkasetin harrastekisat 1/​2019

Sul­ka­set jär­jes­tää jäl­leen Sys­syn Sul­kik­sen kanssa lau­an­taina 6.4.2019 har­ras­te­ki­sat, joissa on luok­kia kai­ken tasoi­sille pelaa­jille aivan aloit­te­le­vista pelaa­jista kil­pa­pe­laa­jiin. Ilmoit­tau­tu­mi­nen lisens­si­pe­laa­jille tour­na­ment­softwa­ren kautta ja muille säh­kö­pos­tilla osoit­tee­seen if.tesaklusnull@tasik. Vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä 1.4. Tar­kem­mat tie­dot alla. Ter­ve­tu­loa mukaan!harrastekisat-1_19

Lue lisää...

SULKASET VUODEN 2018 MINISULKISSEURA

SM-​​kisojen yhtey­dessä jaet­tiin 2.2.2019 Suo­men Sul­ka­pal­lo­lii­ton myön­tä­mät Vuo­den valinnat.

Sul­ka­set pal­kit­tiin vuo­den 2018 Mini­sul­kis­seu­rana. Tun­nus­tus myön­net­tiin Sul­ka­se­tin mini­sul­kis­työlle, joka saa­tiin käyn­tiin viime syk­synä kah­della eri­lai­sella ryh­mällä. Tam­pe­reen Ten­nis­kes­kuk­sessa toi­mii sun­nun­tai­sin Eva Tuo­mi­sen ja Tarja Nie­men ohjaama Per­he­sul­kis 4–7 –vuo­tiaille lap­sille ja hei­dän van­hem­mil­leen.  Toi­nen ryhmä toi­mii Kauppi Sports Cen­te­rissä kes­ki­viik­koi­sin Vara­lan urhei­luo­pis­ton opis­ke­li­joi­den ohjaa­mana  Voitto-​​liikuntapäiväkodin 4–5 –vuo­tiaille lapsille.

Kii­tos kai­kille Minisulkis-​​toiminnan mah­dol­lis­ta­neille ja mukana oleville!

Lue lisää...